Statenvragen Onderzoek naar mogelijkheden wijzigen Natura 2000-gebieden

PVV Brabant wil onderzoek naar mogelijkheden schrappen Natura 2000-gebieden

De fractie van de PVV Noord-Brabant is van mening dat er nog te weinig aandacht gaat naar een even simpele als doeltreffende oplossing voor de zogenaamde "stikstofcrisis", namelijk het schrappen van de Natura 2000-gebieden, of op z'n minst het wijzigen van de doelstellingen.

"In de wet natuurbescherming is opgenomen dat de minister de aanwijzing van een Natura 2000-gebied in kan trekken en dit is in Nederland in het verleden ook al gebeurd", aldus woordvoerder Maikel Boon. "Natura 2000 is niets meer dan een labeltje van de EU dat zorgt voor een hoop onnodige regeltjes en kopzorgen, de Brabantse natuurgebieden kunnen prima zonder.

De waarheid is dat anders Brabant platgelegd gaat worden vanwege een iets hogere stikstofdepositie. Door deze iets hogere stikstofdepositie lopen Natura 2000-gebieden voornamelijk de 'schraalgronden' het “risico” dat grassen, brandnetels, bramen en berkenboompjes ietsjes harder gaan groeien. Dat is blijkbaar verboden, want alleen het kunstmatig in stand houden van bepaalde mossen en de orchideeën telt. Maar Nederland is een voedselrijk deltaland en de natuur die daarbij hoort – dus de grassen en de bramen – die gedijen prima bij meer stikstof."

De PVV wil dan ook van GS weten of zij bereid zijn om te onderzoeken of we in Brabant van de Brusselse Natura 2000-onzin af kunnen, of dat we de zaken zo kunnen wijzigen dat onze agrariërs en de bouwsector weer lucht krijgen.

 

Geacht college,

De stikstofproblematiek waar de afgelopen weken zoveel om te doen is, heeft nog eens overduidelijk aangetoond dat het Natura 2000-beleid een zware claim legt op de ontwikkelingen in de agrarische sector, de infrastructuur en de economie van Brabant. Volgens artikel 2.1 lid 7 van de Wet natuurbescherming kan de minister een besluit tot aanwijzing van een Natura2000 gebied wijzigen of geheel of gedeeltelijk intrekken.[1] In het verleden is dit ook al gebeurd bij bijvoorbeeld de gebieden Teeselinkven[2] in Gelderland en Boddenbroek[3] in Overijssel.

Daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met de PVV eens dat het schrappen van de Brabantse Natura 2000-gebieden een effectieve maatregel zou zijn om een einde te maken aan de zogeheten “stikstofproblematiek”? zo nee, waarom niet?
2. Is het college bereid om een onderzoek te doen naar de juridische mogelijkheden om de aanwijzingen van de Brabantse Natura 2000 gebieden ingetrokken te krijgen en een inventarisatie van alle mogelijkheden zo spoedig mogelijk aan PS toe te zenden? Zo nee, waarom niet?
3. In 2011 verscheen het rapport ‘Implementatie Natura 2000 in Nederland. Analyse naar aanleiding van het Regeerakkoord en de motie van der Staaij c.s. naar nationale koppen, rek en ruimte in de Natura 2000-implementatie’.[4] 
Kan het college puntsgewijs voor alle genoemde “mogelijkheden voor meer rek en ruimte of een meer flexibele invulling van Natura 2000-verplichtingen”, zoals vermeld op pagina 2 van het rapport, concreet onderbouwen of ze van toepassing zouden kunnen zijn op de Brabantse Natura 2000-gebieden? Zo nee, is het college dan bereid om voor de Brabantse Natura 2000-gebieden een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden die in het rapport staan vermeld?
4. Deelt dit college de mening van de PVV dat Brabantse natuurgebieden ook goed beschermd kunnen worden zonder Natura 2000 aanwijzing met bijbehorende EU-regelgeving? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2019-10-01 

[2] https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=1&id=n2k59 

[3] https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=n2k&groep=1&id=n2k52 

[4] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-129388.pdf 

 

Beantwoording: pdfOnderzoek_naar_mogelijkheden_wijzigen_Natura_2000-gebieden_beantwoording_dd_12-11-2019.pdf