Statenvragen Maatregelen n.a.v. PAS-uitspraak van de RvS

PVV Brabant: Brabantse maatregelen na wegvallen PAS getuigen van onbehoorlijk bestuur

De overdreven paniekreactie over het zogenaamde “stikstofprobleem” die bij de overheid is ontstaan nadat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is afgeschoten, is volgens de PVV totaal onnodig. Er hoeft in Nederland geen stikstofcrisis te zijn, want stikstof vormt helemaal geen probleem. De tekentafelnatuur die Natura 2000 heet is het probleem en de maatregelen die door de overheid worden genomen na de PAS-uitspraak van de RvS verergeren de zaak alleen maar.

"In hoog tempo zijn drastische maatregelen genomen, zonder dat er zorgvuldig onderzoek wordt gedaan naar wat nu precies het probleem is en vooral naar wat de maatregelen - die onze hardwerkende veehouders enorm duperen - exact gaan betekenen voor de stikstofdepositie in Brabant", aldus woordvoerder Maikel Boon. "Wij vinden het onbestaanbaar dat beleid wordt ontwikkeld op basis van niet transparante rekenmodellen van het RIVM, die op lokaal niveau een afwijking mogen laten zien van wel 70%. De PVV is van mening dat maatregelen zoals het afnemen van de latente ruimte, de afroming van 30% en het innemen van dierrechten bij extern salderen getuigen van volstrekt verkeerd beleid en onze fractie is er dan ook faliekant op tegen.”

"Door middel van Statenvragen willen wij aan het Brabants college vragen hoe het komt dat ze het acceptabel vinden om op zo'n wankele basis beleid te maken. Ook willen we duidelijk maken dat er eerst gedegen onderzoek moet worden gedaan naar de daadwerkelijke effecten van het beleid op de stikstofdepositie, omdat de provincie anders de beginselen van behoorlijk bestuur met voeten treedt."

 

Geacht college,

De overdreven paniekreactie over het zogenaamde “stikstofprobleem” die bij de overheid is ontstaan nadat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is afgeschoten, is volgens de PVV totaal onnodig. Er hoeft in Nederland geen stikstofcrisis te zijn, want stikstof vormt helemaal geen probleem. De tekentafelnatuur die Natura 2000 heet is het probleem en de maatregelen die door de overheid worden genomen na de PAS-uitspraak van de RvS verergeren de zaak alleen maar.

De PVV is van mening dat maatregelen zoals het afnemen van de latente ruimte, de afroming van 30% en het innemen van dierrechten bij extern salderen getuigen van volstrekt verkeerd beleid en onze fractie is er dan ook faliekant op tegen. Maar net zo kwalijk is dat er beleid wordt geformuleerd terwijl er helemaal geen zorgvuldig onderzoek is gedaan naar de oorzaken van stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden: het RIVM hanteert immers een rekenmodel gebaseerd op de concentratie van ammoniak in de lucht en dus niet bij de bron. Er is daarmee geen dataset met meetgegevens beschikbaar waaruit een percentage valt vast te stellen wat concreet toe te schrijven is aan de agrarische sector. Net zo kwalijk is de uitwerking van bovengenoemde maatregelen, die catastrofale gevolgen hebben voor onze veehouders, op de stikstofdepositie.

Daarom de volgende vragen:

1. Deelt dit college de mening van de PVV dat eerst zorgvuldig onderzocht moet worden wat de bij de bron gemeten oorzaken van stikstofdepositie op natura 2000 gebieden zijn, voordat er op basis van berekende modellen maatregelen getroffen worden met vergaande gevolgen voor veehouders? Zo nee, waarom niet?

2. Deelt dit college de mening van de PVV dat er pas gerichte en effectieve maatregelen getroffen kunnen worden tegen depositie van stikstof in Natura 2000 gebieden als gericht met bronmetingen onderzocht is wat de oorzaken zijn van stikstofdepositie in de Natura 2000 gebieden? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt GS de mening van de PVV dat het pakket maatregelen dat door minister Schouten op 8 oktober ’19 is afgekondigd om stikstof te gaan reduceren in gaat tegen de beginselen van behoorlijk bestuur, omdat deze maatregelen met vergaande gevolgen voor de landbouwsector gebaseerd zijn op de modelmatige berekeningen van het RIVM die tot 70% kunnen afwijken op lokaal niveau? Zo nee, waarom niet?

4. Deelt GS de mening van de PVV dat de modelmatige berekeningen van het RIVM, die tot 70% op lokaal niveau kunnen afwijken, niet betrouwbaar zijn? Zo nee, welke afwijking is voor dit college acceptabel?

5. Deelt GS de mening van de PVV dat het niet bekend is wat de maatregelen – waar de PVV sowieso op tegen is – met verstrekkende gevolgen voor veehouders – zoals het afnemen van de latente ruimte, de afroming van 30% en het innemen van dierrechten bij extern salderen – voor meetbaar effect hebben op de depositie in Natura 2000 gebieden? Zo nee, waarom niet en kan GS deze effecten dan beschrijven? En welke foutmarge vindt dit college hierin acceptabel?

6. Deelt GS de mening van de PVV dat het van onbehoorlijk bestuur getuigt om maatregelen met verstrekkende gevolgen voor veehouders te nemen, zonder dat concreet bekend is wat daarvan het effect is op de depositie in Natura 2000 gebieden? Zo nee, waarom niet?

7. Deelt GS de mening van de PVV dat het college niet zorgvuldig handelt als het de gevolgen van de maatregelen met verstrekkende gevolgen voor veehouders – zoals het afnemen van de latente ruimte, de afroming van 30% en het innemen van dierrechten bij extern salderen – niet eerst zorgvuldig onderzoekt? Zo nee, waarom niet?

8. Advocaat agrarisch recht mevrouw mr. F. Damen concludeert dat het intrekken van vergunningen in het kader van de stikstofaanpak gelet op jurisprudentie van het EHRM gezien moet worden als inbreuk op eigendom. Kan GS aangeven hoe het beleid bij afnemen van latente ruimte en het intern/extern salderen zich verhoudt tot de (Europese) jurisprudentie over het intrekken van vergunningen als inbreuk op eigendom?[1] Heeft GS in het geval van inbreuk op eigendom door het intrekken van vergunningen soms geen boodschap aan Europese jurisprudentie[2], terwijl zij anders - met name bij Natura 2000 eisen - wel zéér strikt Europese regels en uitspraken opvolgen? Kan GS aangeven - gelet op voorgaande - hoe deze inbreuk op eigendom door het intrekken van vergunningen zich verhoudt tot het zijn van een zorgvuldige en betrouwbare overheid en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://twitter.com/francadamen/status/1189120779373498370?s=21 

[2] Zie bijvoorbeeld http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-149201 en http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57586

 

Beantwoording: pdfMaatregelen_n.a.v._PAS-uitspraak_van_de_Raad_van_State_beantwoording_19-11-2019.pdf