Vervolgvragen “Niet stikstof is het probleem, maar verkeerd beleid”

Geacht college,

De PVV heeft onlangs Statenvragen[1] gesteld over de stikstofproblematiek en het beleid dat wordt opgesteld om de uitstoot van stikstof tegen te gaan. De beantwoording[2] van deze vragen leidt voor onze fractie tot de volgende vervolgvragen:

1. Bij vraag 3 heeft het college geen antwoord gegeven op de vraag of het college net als de PVV van mening is dat schraalgebieden beheren met kudde grazers een effectievere en goedkopere methode is om vergrassing tegen te gaan dan het verlagen van de depositie. Graag alsnog een onderbouwd antwoord.
2. Bij vraag 6 is gevraagd: Deelt GS de mening van de PVV dat als er fouten zijn gemaakt bij de
aanmelding of bij de aanwijzing en/of selectie van het natuurdoeltype behorend bij een Natura 2000 gebieden, de aanwijzing teruggedraaid moet worden? Zo nee, waarom niet?
Gevraagd is of het college deze mening deelt en zo nee, waarom niet. Graag alsnog een onderbouwd antwoord.
3. Bij vraag 7 is gevraagd: Deelt GS de mening van de PVV dat Nederland meer Natura 2000
gebieden heeft aanwezen dan strikt noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?
Gevraagd is of het college deze mening deelt en zo nee, waarom niet. Graag alsnog een onderbouwd antwoord.
4. Bij vraag 10 is gevraagd: Deelt dit college de mening van de PVV dat er niet meer nationale
koppen bovenop de Brusselse Natura2000 aanwijzingen geplaatst moeten worden dan strikt noodzakelijk? Zo nee, waarom niet?
Gevraagd is of het college deze mening deelt en zo nee, waarom niet. Graag alsnog een onderbouwd antwoord.
5. Bij vraag 14 is gevraagd: Deelt GS de mening van de PVV dat als diersoorten in een natura 2000 gebied waarvoor een aantals-criterium is opgenomen al meer dan 10 jaar niet in Natura 2000 gebied zijn waargenomen dit aantals-criterium geschrapt mag worden? Zo nee, waarom niet? En na hoeveel jaar eventueel wel?
Gevraagd is of het college deze mening deelt en zo nee, waarom niet. Graag alsnog een onderbouwd antwoord.
6. Bij vraag 15 is gevraagd: Deelt GS de mening van de PVV dat het herijken van de doelstellingen per Natura 2000 gebied ervoor kan zorgen dat de aanwijzing van Natura 2000 ingetrokken kan worden? Zo nee, waarom niet?
Gevraagd is of het college deze mening deelt en zo nee, waarom niet. Graag alsnog een onderbouwd antwoord.
7. Bij vraag 16 is gevraagd: Artikel 6.3 van de Habitatrichtlijn beperkt zich tot de 'natuurlijke kenmerken' van een gebied. Dat zijn niet alle aanwezige Natura 2000-habitattypen en soorten zoals Nederland nu doet voorkomen, maar de habitattypen en soorten waarvoor een gebied belangrijk is. Deelt dit college de mening van de PVV dat de doelstellingen aangepast en de selectie van te beschermen Natura 2000-habitattypen en soorten binnen een gebied aangepast moeten worden? Zo nee, waarom niet?
Gevraagd is of het college deze mening deelt en zo nee, waarom niet. Graag alsnog een onderbouwd antwoord.
8. Nu het taboe van de Natura 2000-gebieden bespreekbaar is geworden (o.a. in de Tweede Kamer), blijken de gebieden niet de vaststaande feiten te zijn zoals het college deze presenteert. De landelijke politiek wil serieus kijken naar het schrappen of aanpassen van de Natura 2000-gebieden, iets dat in het verleden ook al is gebeurd[3].
Kan dit college duidelijk maken wat haar standpunt is als gesprekspartner van de minister als het gaat om de mogelijkheid om Natura 2000-gebieden te schrappen en/of aan te passen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/statenvragen-en-antwoorden/download?qvi=1204327 

[2] https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/statenvragen-en-antwoorden/download?qvi=1222072 

[3] https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2013/2/Drie-gebieden-geschrapt-voor-Natura-2000-een-toegevoegd-1177687W/ 

 

Beantwoording: pdfVervolgvragen_Niet_stikstof_is_het_probleem_maar_verkeerd_beleid_beantwoording_dd_3-12-2019.pdf