Statenvragen ontbreken evaluatie Algemene Subsidieverordening Noord-Brabant i.r.t. voorstel Algemene bijdrageverordening

Geacht college,

Hierbij ontvang u statenvragen betreffende het ontbreken van een evaluatie van de Algemene Subsidieverordening Noord-Brabant i.r.t. een geagendeerd Statenvoorstel voor een Algemene bijdrageverordening.

1. Volgens artikel 26 van de in juni 2017 vastgestelde Algemene Subsidieverordening Noord-Brabant ontvangt PS van GS na twee jaar een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de verordening in de praktijk.
In november 2019 hebben PS een statenmededeling van GS ontvangen, waarin wordt gesteld dat evaluatie in 2020 aan de orde zou zijn, maar dat GS daarvan af wil zien omdat GS met een nieuw voorstel wil komen.

Waarom heeft GS halverwege 2019 geen verslag naar PS gestuurd over de doeltreffendheid en de effecten van de verordening in de praktijk?

2. Op 31 januari behandelen PS een voorstel van GS voor een Algemene Bijdrageverordening. De motivatie voor die verordening vindt GS door te stellen dat de ASV niet geschikt is als instrument voor een aantal activiteiten van de provincie als 'netwerkende' en 'responsieve' overheid.
Zo luidt de argumentatie in het statenvoorstel "In de praktijk is namelijk gebleken dat verstrekking van financiële middelen door de provincie aan andere overheden zich soms niet goed lenen voor verstrekking als subsidie".

Is GS met de PVV van mening dat het ontbreken van de verplichte evaluatie van de ASV in 2019, terwijl GS zich tegelijkertijd wél van uitspraken over het functioneren van die ASV bedient, een belemmering vormt voor PS om onderbouwd en gemotiveerd te kunnen oordelen over het voorstel van GS voor een Algemene Bijdrageverordening met verstrekkende vrijheden en bevoegdheden voor GS? Zo nee, waarom niet?

3. Is GS bereid aan PS te adviseren het voorstel van de agenda te halen en pas te behandelen als GS een evaluatie aan PS heeft gestuurd over de doeltreffendheid en de effecten van de verordening in de praktijk? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid deze vragen uiterlijk woensdag 29 januari te benatwoorden, dit met het oog op behandeling van uw voorstel in PS?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

 

Beantwoording: pdfontbreken_van_een_evaluatie_Algemene_Subsidieverordening_Noord-Brabant_i.r.t._voorstel_Algemene_bijdrageverordening_beantwoording_11-2-2020.pdf