Statenvragen inzake Enexis

Geacht college,

Afgelopen vrijdag heeft gedeputeerde van Merrienboer in een besloten presidiumvergadering aangekondigd dat het college van GS voornemens is positief te reageren op een verkennend verzoek van Enexis om het Eigen Vermogen te versterken, met kapitaal van de aandeelhouders van Enexis.

De PVV heeft daarover de volgende schriftelijke vragen:

1. In een besloten presidiumvergadering van PS Brabant heeft gedeputeerde van Merrienboer toegelicht dat Enexis een toename ziet van haar activiteiten en investeringen. Volgens Enexis zou er een fors hoger investeringsvolume benodigd zijn voor de energietransitie, waarvoor Enexis aan de aandeelhouders om versterking van het Eigen Vermogen en in dat kader een bijdrage vanuit de aandeelhouders heeft verzocht, aldus gedeputeerde van Merrienboer. Om een en ander nader uit te werken zou een principeuitspraak nodig zijn. Volgens de gedeputeerde zou GS daar al positief op hebben gereageerd. Inmiddels heeft GS de vertrouwelijkheid van de mededeling opgeheven.

Het college van GS berust op een minderheid in Provinciale Staten. Is het college net als de PVV van mening dat het een minderheidscollege niet past om een positieve reactie op een dergelijk verzoek af te geven? Zo nee, waarom niet?

2. Volgens gedeputeerde van Merrienboer zal GS de formele principe-uitspraak (positief advies) in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 9 april aanstaande doen.

Is GS net als de PVV van mening dat een dergelijke principe-uitspraak enkel gedaan kan worden indien een meerderheid van PS het college daarin steunt? Zo nee, waarom niet?
Is het college bereid om vóór de AV van AH met een Statenvoorstel te komen (6 maart of 20 maart in PS) zodat een eventueel positief advies is gedekt met een meerderheidsbesluit in PS? Zo nee, waarom niet?

3. Op welke datum/data heeft Enexis het college/de Provincie ingelicht over deze kwestie en/of het concrete voorstel/verzoek gedaan?

4. Hoeveel kapitaal heeft Enexis gevraagd aan de Provincie Noord-Brabant?

5. Welke projecten wil Enexis hiermee exact financieren?

6. Wat voor soort financieringsconstructie is er momenteel in gedachten, welke scenario's zijn in ontwikkeling/worden overwogen?

7. Op 18 februari verscheen het bericht "Alliander door energietransitie op zoek naar extra financiën"[1], dat duidelijk maakte dat er ook dit netwerkbedrijf bij overheden aanklopt om geld.

a. Kan het college aangeven of zij op de hoogte is of was van het feit dat er meerdere netwerkbedrijven bij overheden aankloppen om geld?

b. Kan het college aangeven of over dit onderwerp en/of de concrete verzoeken is gesproken in IPO-verband, dan wel in ander onderling provinciaal (bilateraal) overleg? Zo ja wanneer en met wie?

c. Kan het college aangeven of deze materie onderwerp van gesprek is geweest in besprekingen van de Klimaattafels (alle niveaus)?

8. Graag ontvangt de PVV ALLE documenten samenhangend met dit dossier, waaronder documenten/informatie betreffende het verzoek, besprekingen hierover, beleidsnotities, onderliggende interne adviezen, extern ingewonnen adviezen, besluitvorming, correspondentie (intern en extern) etc. etc. etc.

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/18/alliander-door-energietransitie-op-zoek-naar-extra-financien-a3990816 

 

Beantwoording: pdfversterken_eigen_vermogen_Enexis_beantwoording_dd_17-3-2020.pdf