Statenvragen Smijten met geld naar cultuursector

Geacht college,

Volgens BN de Stem van 1-5-2020 heeft de Provincie geld beschikbaar gesteld voor cultuur met als argument het voorkomen dat theaters, podia en musea failliet gaan en verdwijnen[1].

De PVV heeft daarover de volgende schriftelijke vragen:

1. Volgens BN de Stem van 1-5-2020 heeft de Provincie geld beschikbaar gesteld voor cultuur met als argument het voorkomen dat theaters podia en musea failliet gaan en verdwijnen[1].

Het College van Gedeputeerde Staten wordt momenteel niet door een meerderheid in de Staten gesteund. Waarom vindt het college het te verdedigen om zonder de instemming van Provinciale Staten over te gaan tot het beschikbaar stellen van geld voor de theaters podia en musea?

2. Gedeputeerde Spierings van cultuur stelt ",,Als we ooit hebben gezien hoe veel toegevoegde waarde cultuur heeft, is het wel in deze coronacrisis."

Kan het college deze toegevoegde waarde nader duiden? Heeft de cultuursector mondkapjes geproduceerd? Verpleegkundigen geleverd? Boodschappen gedaan voor mensen die de deur niet uitkunnen? Zo nee, wat dan wel volgens het college?

3. Is het college het met de PVV eens dat het op één lijn zetten van het begrip 'cultuur in Brabant' met 'theaters, podia en musea' zoals de gedeputeerde dat impliciet doet, een grove belediging is van wat de echte cultuur vormt in en van Brabant, namelijk onze veelheid en verscheidenheid aan verenigingen, gildes, fanfares, heemkundekringen, sportclubs, amateurtoneel, Carnavalsverenigingen, kermissen, de vele dorpstradities en dorpsevenementen enzovoort? Zo nee, waarom afficheert het college cultuur in Brabant enkel met de professionele en door de overheid gefinancierde 'theaters, podia en musea"?

4. "Ook wordt een subsidie van 600.000 euro voor de zes belangrijkste Brabantse musea beschikbaar gesteld voor het opvangen van de langetermijneffecten van de coronacrisis: het Van Abbemuseum in Eindhoven, Museum Helmond, Noordbrabants Museum en Design Museum in Den Bosch, Textielmuseum in Tilburg en Stedelijk Museum in Breda.", aldus het artikel.

a. Welke criteria gelden er voor het steunen van musea?

b. Hoe is het college tot deze specifieke lijst van 6 musea gekomen uit de meer dan 120 musea die Brabant kent?
Kan het college verklaren waarom bijvoorbeeld het Oorlogsmuseum Overloon, wat met 132.400 bezoekers hogere bezoekersaantallen kent dan de meeste geselecteerde musea, niet tot de zes belangrijkste musea wordt gerekend?
Kan het college aangeven of bij andere musea in onze provincie uitvraag is gedaan of er noodzaak is om langetermijneffecten van de coronacrisis op te vangen?
Het Van Abbemuseum maakt integraal onderdeel uit van de gemeentelijke organisatie van Eindhoven[2]. Kan het college verklaren waarom het op lange termijn in standhouden van dit gemeentelijke museum nu opeens tot de provinciale kerntaken behoort?
Kan het college aangeven in hoeverre de provincie indien dit noodfonds wordt verdeeld met het budget ook inhoudelijke kaders mee kan geven aan de musea?

c. Waarom moet er reeds nu maatregelen worden genomen voor langetermijneffecten? Zijn die effecten al bekend? Zo ja, kan het college de betreffende analyse daarvan overhandigen aan PS?

d. Is de financiële situatie (waaronder de reservepositie) van de betreffende 6 musea onderzocht en beoordeeld alvorens de portemonnee te trekken? Zo nee, waarom niet?

e. Is behalve een onderzoek naar de financiële situatie, ook onderzocht of er andere mogelijkheden zijn voor de musea om zich door de crisis heen te slaan, zoals personeel in loondienst detacheren aan bedrijven die momenteel mensen nodig hebben (denk aan aspergetelers of pakketdiensten), alternatieve inkomsten genereren en drastisch in de overige kosten snijden?

f. Volgens de financiële cijfers van het Noordbrabants museum is er (ultimo 2018) eigen vermogen van ruim 4 miljoen alsmede een voorziening van bijna 1 miljoen voor onderhoud en bouwkundige aanpassingen. Het is niet aannemelijk dat 2019 een slecht jaar is geweest voor de musea. Is het college net als de PVV van mening dat het Noordbrabants museum daarmee de komende tijd voldoende mogelijkheden heeft om zichzelf te redden? Zo nee, kan het college de jaarcijfers 2019 overleggen?

g. Is het college net als de PVV van mening dat het museum daarmee ook voldoende mogelijkheden heeft om voor de lange termijn actief op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen?

h. Is het college net als de PVV van mening dat de huidige situatie niet vraagt om meer subsidie voor deze relatief grote en draagkrachtige musea, maar om een omschakeling in het denken van de subsidieontvangers, het ombuigen van bestaande plannen en ambities en daarmee het zelf oplossen van knelpunten, en al helemaal als het dan ook nog om lange termijn knelpunten gaat? Zo nee, waarom niet?

5. Het college stelt in het artikel "De totale inzet van noodmaatregelen en voorbereiding op de 1,5 meter maatschappij zorgt voor behoud van banen bij de betrokken instellingen en hun toeleveranciers, niet alleen op de korte maar ook op de langere termijn."

a. Wat bedoelt het college met 'de voorbereiding op de 1,5 meter maatschappij'? Wie is er wat precies aan het voorbereiden? Bereidt de Provincie ook voor en zo ja wat precies?

b. Waarom is het behoud van banen bij de betrokken instellingen volgens het college zo'n prioriteit? Vindt het college dat andere sectoren er minder toe doen?

c. Heeft het behoud van de baan van kapper, pedicure, ober of hotelschoonmaker -banen die onder normale omstandigheden geld in de schatkist brengen in plaats van subsidiepotten leegtrekken- minder prioriteit voor het college? Zo ja, kan het college dat toelichten?

d. Is het college net als de PVV van mening dat het voor de economie goed zou zijn als de medewerkers in de culturele sector die momenteel hun inkomsten missen, zich verdienstelijk maken in sectoren waar een tekort aan arbeidskrachten is, zoals de aardbei- of aspergeteelt of de logistiek en bezorgdienstverlening?

e. Is het college bereid om de cultuursector proactief te wijzen op https://www.werkenindelandentuinbouw.nl/ en https://helponsoogsten.nl/ ? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college net als de PVV van mening dat de economie beter gediend is met een verlaging van de lasten dan met subsidiestrooien? Is het college in dat kader bereid om te zorgen voor verlaging van het tarief Opcenten Motorrijtuigenbelasting? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereid om de plannen onmiddellijk van tafel te vegen, om zodoende eerst te zorgen voor een aan PS voor te leggen voorstel? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen

[1] https://www.bndestem.nl/brabant/provincie-komt-met-extra-noodfonds-van-8-miljoen-voor-brabantse-cultuur~a5516162/?referrer=https://www.google.com/ 

[2] https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2017-04/Organogram_gemeente_College%20B%26W%20250417.pdf 

 

Beantwoording: pdfSmijten_met_geld_naar_cultuursector_beantwoording_12-5-2020.pdf