Statenvragen waterkwaliteit Binnenschelde

PVV Brabant: Provincie moet werk maken van verbeteren waterkwaliteit Binnenschelde

De waterkwaliteit van de Binnenschelde is al jaren problematisch. Al jaren op rij wordt een negatief zwemadvies afgegeven en de waterkwaliteit over de afgelopen jaren staat ook al tijden op ‘slecht’. In Bergen op Zoom is de Binnenschelde dan ook een hoofdpijndossier en een proef om de kwaliteit van het water te verbeteren, waar de provincie ook bij betrokken was, is recent mislukt.

"De provincie is als overheidslaag verantwoordelijk voor de veiligheid van het zwemwater in Brabant, maar als het om de in Bergen op Zoom populaire Binnenschelde gaat lijkt Gedeputeerde Staten deze taak niet serieus te nemen", aldus woordvoerder Maikel Boon. "Het water in de Binnenschelde verkeert al tijden in een beroerde staat, waardoor de negatieve zwemadviezen zich opstapelen. Als er nu geen serieuze stappen genomen worden lopen we het risico dat er op termijn helemaal niet meer gezwommen mag worden en de PVV wil dit absoluut voorkomen, omdat de Binnenschelde voor de recreatie en de economie in Bergen op Zoom van significant belang is."

 

Geacht college,

De waterkwaliteit van de Binnenschelde is al jaren problematisch. Al jaren op rij wordt een negatief zwemadvies afgegeven en de waterkwaliteit over de afgelopen jaren staat ook al tijden op ‘slecht’. In Bergen op Zoom is de Binnenschelde dan ook een hoofdpijndossier en een proef, waar de provincie ook bij betrokken was, om bacterie-ophoping te bestrijden door het toevoegen van fosfaatbindende klei is mislukt.[1]

Daarom de volgende vragen:

1. In maart vorig jaar[2] kondigde de provincie aan dat het samen met Waterschap Brabantse Delta, de gemeente Bergen op Zoom en Brabants Landschap de waterkwaliteit zou gaan verbeteren in de zwemplas Binnenschelde.

a) Waarom is er vanuit de provincie nog geen update geweest over de stand van de waterkwaliteit in de Binnenschelde en de voortgang van de maatregelen die in 2019 zijn aangekondigd?

b) De provincie is verantwoordelijk voor de veiligheid van het zwemwater in Brabant. Is het college voornemens om samen met de partners verdere maatregelen te nemen om de kwaliteit van het zwemwater in de Binennschelde te verbeteren, nu de proeven met fosfaatbindende klei zijn mislukt? Zo nee, waarom niet?

c) Is het college het met de PVV eens dat de slechte kwaliteit van het zwemwater en de zwemadviezen (zoals douchen na het zwemmen) bij de Binnenschelde slechts minimaal fysiek staan aangegeven en dat hier richting de recreanten toe ruimte is voor verbetering? Zo nee, waarom niet?

2. De PVV heeft bij de jaarstukken 2018 technische vragen gesteld over de streefwaarde ‘Voldoende zwemmogelijkheden van voldoende kwaliteit’ die ten onrechte als 100% werd weergegeven, omdat de kwaliteit van de Binnenschelde toen ook al slecht was.[3] Is het college het met de PVV eens dat door de valse weergave van de feiten destijds, gecombineerd met de weinig proactieve communicatie rondom het huidige gebrek aan resultaten, het beeld ontstaat dat de provincie de problematiek bij de Binnenschelde niet serieus genoeg neemt? Zo nee, waarom niet?

3. De gemeente Bergen op Zoom zet stevig in op de Binnenschelde als recreatiegebied, onder andere met de ontwikkeling van Watersportcentrum Boulevard.[4] Kan het college aangeven wat op langere termijn de economische gevolgen zijn als de provincie haar taak niet oppakt en niet zorgt voor zwemwater van afdoende kwaliteit, waardoor de Bergenaren op termijn wellicht het water van de Binnenschelde helemaal niet meer in mogen? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.zuidwestfm.nl/news/8081/116/Waterkwaliteit-Binnenschelde-blijft-reden-voor-aandacht-en-zorg 

[2] https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/water/2019/maatregelen-waterkwaliteit-binnenschelde-en-markiezaatsmeer 

[3] https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20190524/download?qvi=1126778 

[4] https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/watersportcentrum-boulevard-is-er-in-2019~a09f4bc8/