Statenvragen extern salderen in Brabant

PVV Brabant: Ondoordacht openstellen van extern salderen is rampzalig voor Brabantse boer

De Brabantse fractie van de PVV sluit zich aan bij het commentaar van boerenorganisaties op de aankondiging van de provincie om met ingang van 15 september het extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten mogelijk te maken.

Woordvoerder Maikel Boon: "Wij hebben Statenvragen gesteld omdat we van het college willen weten waarom deze maatregel met zo'n sneltreinvaart wordt doorgevoerd. Er kleven enorme risico's aan het openstellen van extern salderen, zoals het ongecontroleerd opkopen van boerenbedrijven, het weglekken van stikstofruimte uit de agrarische sector naar andere sectoren en ongewenste leegstand en verloedering van buitengebied. Daar komt bij dat de problematiek van de PAS-meldingen nog altijd niet is opgelost en het uitwisselen van ammoniak uit de landbouw en stikstof uit de verbranding van fossiele brandstoffen wellicht helemaal niet is toegestaan."

Onze boeren worden continu aangevallen door zowel minister Schouten als het Brabantse college en de PVV is het zat. Het is tijd dat we achter onze boeren gaan staan. Tot hier en niet verder, genoeg is genoeg.

 

Geacht college,

Op dinsdag 8 september jl. maakte de provincie bekend dat de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant aangepast zal worden en dat met ingang van 15 september het extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten daardoor mogelijk wordt gemaakt.[1]

Hierover volgende vragen:

1. Boerenorganisaties in Brabant zijn niet blij met de plannen van het college omtrent extern salderen [2]. Het verwijt is onder meer dat de plannen voorbarig zijn en dat de provincie te snel gaat. Ook vrezen de boerenorganisaties dat door de plannen stikstofruimte voor de agrarische sector zal verdwijnen naar andere sectoren.

a. Wat is de reactie van het college op de verwijten die door de boerenorganisaties worden gemaakt?

b. Hoe gaat de provincie ervoor zorgen dat kapitaalkrachtige partijen uit andere sectoren niet alle stikstofruimte wegkapen voor de neus van boeren die ook nieuwe ruimte nodig hebben om levensvatbaar te blijven?

2. Honderden boerenbedrijven zitten door het verwerpen van de PAS door de Raad van State zonder de benodigde vergunningen en zijn formeel zelfs in overtreding, terwijl ze altijd te goeder trouw hebben gehandeld. Is het college het met de PVV eens dat het probleem met de zogenaamde PAS-meldingen eerst opgelost moet worden, alvorens het extern salderen volledig open wordt gezet? Zo nee, waarom niet?

3. Door het toestaan van extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten wordt het in de praktijk mogelijk om ammoniak uit de landbouw (NH3) en stikstof uit de verbranding van fossiele brandstoffen (NOx) voor elkaar uit te wisselen. Volgens de FDF is deze uitwisseling, door hun pollution swapping genoemd, uitdrukkelijk verboden volgens de Europese NEC-Richtlijn.[3]

a. Kan het college aangeven of deze zienswijze van de FDF op extern salderen klopt?

b. Kan uitgesloten worden dat de provincie Noord-Brabant in de toekomst wordt teruggefloten door de EU als het gaat om het openstellen van extern salderen en het uitwisselbaar maken van NH3 en NOx?

4. Extern salderen met veehouderijen met dier- en fosfaatrechten gaat in de provincie Gelderland niet toegestaan worden: ‘De provincie is bang dat extern salderen leidt tot ongecontroleerd opkopen van agrarische bedrijven en het weglekken van stikstofruimte. Daarnaast kan dit leiden tot ongewenste leegstand en verloedering van het buitengebied. Openstellen van extern salderen met veehouderijen kan volgens Gelderland pas als goede aanvullende maatregelen zijn genomen om deze ongewenste effecten te voorkomen.’[4]

a. Is het college het met de PVV eens dat het opmerkelijk is dat de provincie Gelderland tot een geheel andere afweging is gekomen dan de provincie Noord-Brabant met betrekking tot de effecten van het openstellen van extern salderen?

b. Kan het college per genoemd punt (ongecontroleerd opkopen, weglekken stikstofruimte, ongewenste leegstand en verloedering buitengebied) duidelijk maken hoe men ervoor gaat zorgen dat deze negatieve effecten in Brabant na 15 september niet zullen gaan optreden? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt dit college de mening van de PVV dat dit boeren helemaal niets zijn opgeschoten met dit nieuwe college? Zo nee waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/aanpak-stikstof/2020/meer-stikstofruimte-voor-ontwikkelingen-met-extern-salderen 

[2] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3256277/boerenorganisaties-boos-over-plan-van-de-provincie-om-de-handel-in-stikstof-open-te-stellen 

[3] https://farmersdefenceforce.nl/pollution-swapping/ 

[4] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/09/09/gelderland-wel-stikstofruimte-verleasen-niet-extern-salderen