Statenvragen instorten klimaatkaartenhuis

Geacht college,

Als gevolg van het gevoerde subsidiebeleid[1] neemt zowel in Nederland als in omliggende landen de hoeveelheid geïnstalleerd vermogen van wind- en zonne-energie enorm toe. 

Wind- en zonneprojecten kunnen in grote financiële problemen komen wanneer er sprake is van vraaguitval en daarmee gepaard gaande daling van de marktprijzen van energie. Een economische crisis, bijvoorbeeld als gevolg van de Covid-19-pandemie, kan hier al voor zorgen, ook op korte termijn. 

Indien de marktprijs meer dan 6 uren achtereen negatief is, wordt er volgens de subsidieregeling geen SDE(+)+-subsidie uitgekeerd[2]. Dit dreigt in snel toenemende mate voor te gaan komen. In Duitsland, waar de “Energiewende” al langer gaande is, was dit al vóór de Coronacrisis een toenemend probleem[3].

De PVV voorziet dan ook een golf aan faillissementen onder wind- en zonne-energieprojecten, met de nodige gevolgen.

Hierover heeft de PVV-fractie de volgende vragen:

1 Deelt u de bespiegeling van de PVV dat in een economische crisis de vraag naar energie (waaronder elektriciteit), minder sterk groeit of wellicht zelfs daalt en dat een aanbodoverschot een marktprijsdrukkend effect heeft? Zo nee, waarom niet? Hoe kijkt het college hier dan tegenaan?

2 Bent u bekend met het feit dat er uitsluitend dankzij subsidies ‘rendabele’ wind- en zonne-energieprojecten mogelijk zijn? Ziet u net als de PVV dat bij een toenemend aantal momenten van negatieve marktprijzen, de exploitanten snel in de financiële problemen komen, bijzonder versterkt door de regel dat bij meer dan 6 uur negatieve marktprijs voor elektriciteit er geen subsidie meer verstrekt wordt? Zo nee, waarom niet? Hoe kijkt het college hier dan tegenaan?

3 Is het college het met de PVV eens dat er nu aan de noodrem getrokken moet worden om overcapaciteit te voorkomen?
Is het college het ook met de PVV eens dat daarom de provincie per direct alle investeringen met publiek geld, inclusief die via de BOM, op het gebied van (exploitatie van) wind- en zonne-energie moet stilleggen en burgers, lokale politici en energiecoöperaties actief moet waarschuwen voor de enorme financiële risico’s? Zo ja, wanneer en hoe? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u bereid te pleiten voor een pro-actieve Financiële Bijsluiter ingeval van alle projecten met wind en zon?

5 Hoe gaat u er voor zorgen dat zowel bij einde economische levensduur als bij faillissementen, de gigantische wind- en zonne-installaties netjes verwijderd worden?

5a Bent u het met de PVV eens dat hiertoe een vooraf vanuit de exploitanten gevoed waarborgfonds dient te komen? Zo ja, wanneer en hoe (uiteraard zijn wij bereid hierover mee te denken)? Zo nee, wat doen ‘we’ dan met de welhaast onmetelijke puinhopen?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Harry van den Berg

[1] https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics/nl#Windenergie_wordt_de_belangrijkste_hernieuwbare_bron_van_elektriciteit 

[2] https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/gevolgen-negatieve-elektriciteitsprijs-voor-uw-sde-subsidie 

[3] https://www.handelsblatt.com/unternehmen/energie/negativer-strompreis-die-energie-industrie-muss-strom-immer-haeufiger-verschenken/25382850.html?ticket=ST-1757563-h4pD4hRshAqNixMAf1DM-ap2