Statenvragen Onhaalbare emissienormen voor Brabantse pluimveeboeren die ouderdieren van legrassen houden

PVV Brabant: Onhaalbare emissienormen voor Brabantse boeren

De Brabantse PVV maakt zich hard voor het oplossen van schrijnende knelgevallen bij de aankomende wijziging van de interim omgevingsverordening (IOV), waar de normen voor de uitstoot van ammoniak weer worden aangescherpt.

"De IOV lijkt ook dit keer weer enorm ondoordacht", aldus woordvoerder Maikel Boon. "Wij hebben de inspraakreactie van een pluimveehouder toegezonden gekregen waarin deze ondernemer klip en klaar duidelijk maakt dat de nieuwe emissienormen voor zijn bedrijf in ouderdieren van legrassen niet haalbaar zijn, iets dat ook bevestigd wordt door het aan de Rijksoverheid gelieerde Kenniscentrum InfoMil. In plaats van op de argumenten die naar voren worden gebracht in te gaan, wordt deze ondernemer afgescheept met een nietszeggend antwoord. Ook is duidelijk geworden dat Brabant in dit geval veel strengere normen hanteert dan de rest van Nederland, waardoor een volstrekt onacceptabel ongelijk speelveld ontstaat."

De PVV zoekt daarom door middel van Statenvragen duidelijkheid bij het college en zou graag zien dat de IOV dusdanig wordt aangepast dat dit soort onwerkbare situaties worden voorkomen en hardwerkende ondernemers niet de nek wordt omgedraaid.

 

Geacht college,

Uit een inspraakreactie van een pluimveehouder op de aanstaande IOV blijkt dat er voor dit soort ondernemers, die ouderdieren van legrassen houden, een problematische situatie ontstaat met betrekking tot de normen voor ammoniakemissie.

Hierover de volgende vragen:

1. Is dit college bekend met de inspraakreactie van de heer Slenders uit Hoogeloon van 24 juli jl.?

2. Is het college het met de PVV eens dat er een uiterst onwenselijk knelgeval ontstaat, wanneer een agrarisch ondernemer door de IOV wordt bestraft met onwerkbare emissie-eisen terwijl hij recent een ammoniakreductie van 50% heeft weten te realiseren? Zo nee, waarom niet?

3. Kan het college aangeven waarom het de heer Slenders heeft afgescheept met een weinig zeggende standaardreactie zonder nader in te gaan op het door hem geschetste knelgeval?

4. Waarom is het college in de reactie die de heer Slenders op zijn inspraakreactie heeft mogen ontvangen niet ingegaan op het feit dat InfoMil aangeeft dat de maximale emissiewaarde bij ouderdieren van legrassen 0,150 kg dient te zijn, omdat emissiearme huisvestingssystemen niet toepasbaar zijn?

5. Kan het college zich vinden in hetgeen door InfoMil wordt gesteld over emissiearme huisvestingssystemen voor ouderdieren van legrassen? Zo nee, waarom niet?

6. Is het college het met de PVV eens dat er sprake moet zijn van een gelijk speelveld en dat de maximale ammoniakemissie in kg per dier per jaar voor ouderdieren van legrassen gelijk moet worden getrokken met de normen in de rest van Nederland? Zo nee, waarom niet?

7. Is het college bereid om de IOV zo aan te passen dat voor pluimveebedrijven met legouderdieren een maximale ammoniakemissie van 0,150 kg per dier per jaar geldt, omdat dit elders in Nederland ook zo is en omdat het kenniscentrum InfoMil, wat een onderdeel is van Rijkswaterstaat, dit ook zo voorstelt? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon