Statenvragen Illegaal wildcrossen

PVV Brabant: Provincie moet meer doen tegen illegaal wildcrossen

Het aantal gevallen van illegaal wildcrossen in het Brabantse buitengebied ligt nog steeds onacceptabel hoog. In de afgelopen weken is het wildcrossen in Brabant dan ook meermaals op een negatieve manier in het nieuws gekomen, zoals bij de mishandeling van een man door wildcrossers afgelopen weekend bij Heeze en het inrijden op een handhaver door een wildcrosser in Schaijk een paar weken geleden.

Woordvoerder Maikel Boon: "Wij willen dat het college meer werk gaat maken van de veiligheid in onze provincie en het aanpakken van illegaal wildcrossen hoort daarbij. Het aantal gevallen van illegaal wildcrossen neemt in Brabant eerder toe dan af en daar gaan allerlei incidenten van agressie en geweld mee gepaard. Wij roepen de provincie door middel van onze Statenvragen dan ook op om meer de regierol op te pakken en handhavers te ondersteunen en bij elkaar te brengen.

Verder wil de PVV dat toezichthouders meer innovatieve middelen gaan zetten zoals drones. Daarnaast moet de provincie zich ook inspannen om legale crossterreinen te behouden, te veel crossbanen zijn de afgelopen decennia verdwenen. Er zijn in Brabant nog maar enkele plekken waar crossers terechtkunnen. Legale banen kunnen een einde maken aan de overlast die motorcrossers nu soms veroorzaken.”

 

Geacht college,

Het aantal gevallen van illegaal wildcrossen in het Brabantse buitengebied ligt nog steeds onacceptabel hoog. In de afgelopen weken is het wildcrossen in Brabant dan ook meermaals op een negatieve manier in het nieuws gekomen.[1][2][3]

Hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met de PVV eens dat er op dit moment nog niet hard genoeg wordt opgetreden tegen illegaal wildcrossen in Brabant? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college het tevens met de PVV eens dat de provincie, die toch niet voor niets een gedeputeerde Veiligheid kent, meer de regierol dient op te pakken om betrokken partijen als politie, boswachters en boa’s samen te brengen en te faciliteren bij de aanpak van wildcrossen? Zo nee, waarom niet?

3. In een memo van 15 juni jl. over ‘Afhandeling moties en toezeggingen Samen Sterk in Brabant (SSiB)’[4] schrijft de gedeputeerde het volgende: “Er is echter tijd nodig om tot een nieuw plan van aanpak SSiB te komen. Daarom heb ik in afwachting van definitieve besluitvorming in Provinciale Staten, toch alvast het initiatief genomen om met de partners te starten met het plan van aanpak voor SSiB 2021-2023. Hierbij betrekken we de resultaten uit 2019 en de momenteel lopende analyses en onderzoeken. Deze analyses en onderzoeken moeten leiden tot een beter beeld van de problematiek en tot beter meetbare indicatoren. Ook is het de bedoeling dat SSiB op basis van deze indicatoren nog een slag kan slaan in het gerichter optreden tegen bepaalde fenomenen als stroperij, zoals nu ook succesvol plaatsvindt tegen wildcrossen. Dit plan zal ook ten grondslag liggen aan de nieuwe aanvraag voor en provinciale subsidie voor de continuering van de provinciale versterkingsimpuls. Dit plan volgt dit najaar. In dit plan kunnen we u concreet aangeven wat SSiB gaat doen in deze periode en met welke middelen zij dit gaat doen (M102-2019)”

a. Kan het college concreet aangeven waarom het optreden tegen wildcrossen hier als succesvol wordt bestempeld?

b. Het plan van aanpak SSiB 2021-2023 zou volgens de memo in het najaar van dit jaar gereed zijn. Kan het college aangeven wanneer PS dit plan kunnen verwachten?

4. Is het college bereid om onderzoek te doen naar technische innovaties die minder inzet van opsporingsdiensten vragen, zoals drones die kunnen assisteren bij achtervolgen en het houden van toezicht, en kan het college tevens aangeven of er financiële redenen zijn waarom er van deze innovatieve hulpmiddelen nog geen gebruik wordt gemaakt? Zo nee, waarom niet?

5. Is het college tegelijkertijd bereid om zich samen met gemeenten zoveel mogelijk in te spannen om legale motorcrossterreinen zoveel mogelijk te behouden[5] of goede alternatieve locaties te bieden, zodat goedwillende motorcrossers hun sport kunnen blijven uitoefenen en de natuurgebieden ontlast worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke concrete stappen is GS bereid hierin te nemen?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3302860/marechaussee-jaagt-op-wildcrossers-op-oirschotse-heide 

[2] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3302887/motorcrosser-slaat-telefoon-uit-handen-van-filmende-frans-opnieuw-gewelddadig-conflict-in-bossen 

[3] https://www.bd.nl/uden-veghel-e-o/wildcrosser-rijdt-in-op-handhaver-na-controle-bij-plassen-van-hofmans-in-schaijk~a4f2e29f/ 

[4] https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/ps/20200619/download?qvi=1440893 

[5] Gelet op de dreigende sluiting van motorcrossbanen in onder andere Valkenswaard, Rosmalen en Lierop.