Statenvragen draagvlak windturbines Duurzame Polder

Geacht college,

De fractie van de PVV heeft kennis genomen van een inspraakronde omtrent de plaatsing van windturbines in de omgeving van Amsterdam bij IJburg. Kees van Amstel vatte het geheel samen in een column op NPO Radio.[1]

De PVV-fractie heeft hierover de volgende vragen, er van uit gaande dat u de column beluisterd heeft:

1 De fractie van de PVV heeft kennis genomen van een opmerkelijk verlopen inspraakronde omtrent de plaatsing van windturbines in de omgeving van Amsterdam bij IJburg. In het Brabants bestuursakkoord staat: “”Wij zijn een betrouwbare partner bij de uitvoering van het klimaatakkoord, onder voorwaarde van haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak”.  Bent u het met de PVV eens dat als vele GroenLinks leden, daaronder zelfs de hoofdredacteur van het “duurzame energie promotieblad Wind & Zon”, zo fel tégen het relatief bescheiden plan bij IJburg (in vergelijking met bijvoorbeeld de “Duurzame Polder” tussen Oss en Den Bosch zeer) zijn, dat het dan erg onwaarschijnlijk is dat er dan wél draagvlak bestaat onder bewoners van Brabantse plannen zoals de 'Duurzame polder'? Zo nee, waarom niet?

2 Is het college het met de PVV eens dat “draagvlak” in de samenleving niet alleen gaat om de gemeenteraad, maar vooral om de omwonenden van windparken? Zo ja, heeft u het draagvlak onder de omwonenden gemeten bij Brabantse windturbineprojecten waaronder 'Duurzame Polder' en wat zijn daarvan de resultaten? Indien u nog geen draagvlak heeft gemeten onder omwonenden, bent u bereid om hiertoe op kortst mogelijke termijn toe over te gaan, en dat ook te doen zónder sturende vragen? Zo nee, waarom niet?

2a Bent u bereid om bij gebrek aan draagvlak het project “Duurzame Polder” per direct een halt toe te roepen? Zo nee, waarom niet en waarom gaat u dan in tegen uw eigen bestuursakkoord, waar draagvlak als voorwaarde wordt gesteld?

3 Bent u bereid om voortaan alle windenergie en zonne-energieprojecten die onder provinciale bevoegdheid vallen te (laten) toetsen op draagvlak? Zo ja, hoe en welke consequenties verbindt u aan de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?

4 In het bestuursakkoord staat dat u zich houdt aan de afspraken die gemaakt zijn bij het Energieakkoord voor duurzame groei uit 2013. Daarin is ook afgesproken dat het afgesproken opgesteld vermogen dat nog niet gerealiseerd was ultimo 2020 verdubbeld uitgevoerd moest worden per 2023. In de praktijk betekent dit een opgave van ongeveer 100 enorme 4MW windturbines. Hoe gaat het college om met deze afspraak indien draagvlak voor het plaatsen afwezig is? Gaan die afspraken voor het belang en gezondheid van onze burgers of niet?

5 In de column horen we de ook bij ons vaak gemelde klacht dat het participatietraject op alle fronten een wassen neus is en dat er met de input vanuit bewoners zelden iets gedaan wordt. Deelt u die constatering? Zo ja, bent u bereid leidend op te treden in de verbetering van dit proces en daar de verbonden partijen aan te binden? Zo nee, waarom niet?

Vriendelijke groet,

Namens de PVV-fractie

Harry van den Berg

[1] https://www.youtube.com/watch?v=Ozuxnzg5iMk