Statenvragen Meer fijnstof door elektrische auto’s

Geacht college,

Volgens een bericht op de website van het Brabants Dagblad[1] is het mogelijk dat elektrische auto’s meer wegdekslijtage veroorzaken en daarmee ook veel fijnstof. Ook een publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving laat zien dat brandstofmotoren van na 2010 nagenoeg geen fijnstof meer uitstoten, ook dieselverkeer niet[2], grafisch weergegeven in de grafiek van het PBL:

fijnstomemissie

Hierover heeft de PVV-fractie de volgende vragen:

1 Heeft het college kennisgenomen van het artikel en het rapport?

2 Zoals te zien is zijn benzinemotoren 4x meer vervuilend dan moderne dieselmotoren. Is het college het met de PVV eens dat om die reden milieuzones die gericht zijn op een verbod voor dieselmotoren boven de Euro-5 norm op verkeerde gronden zijn genomen?

3 Eveneens is te zien dan banden- en wegdekslijtage voor een veelvoud in vergelijking met diesels van de fijnstof zorgen. Is het college het met de PVV eens dat het veel hogere gewicht van de elektrische auto en daarmee de (veel) hogere banden- en wegdekslijtage erg waarschijnlijk resulteert in het feit dat de elektrische auto (veel) meer gevaarlijk fijnstof veroorzaakt dan benzine- en al helemaal moderne dieselauto? Zo nee, waarom niet?

4 Bent u het met de PVV eens dat de elektrisch aangedreven auto’s weliswaar in de stad geen brandstofvervuiling geven, maar dat voor de opwekking van de elektriciteit (in werkelijkheid, niet in de werkelijkheid van “groene certificaten”) er wel degelijk vervuiling ontstaat, aangezien de Nederlandse elektriciteit voor het overgrote deel op vervuilende wijze wordt opgewekt? (wind + zon + kernenergie maakten slechts 27,5% van de elektriciteitsproductie begin 2021 uit)[3]

5 De invoering van milieuzones en het bijbehorende zero-emissiedoel zijn evenals de geplande zero-emissie bij het busvervoer bedoeld om de lucht schoner te maken en “kllimaatdoelstellingen” te halen. Nu blijkt dat elektrisch aangedreven auto’s volgens de in vraag 4 gestelde link 282 gram CO2 per kwh uitstoot en dus een gemiddelde elektrische auto daarmee 56 gram en een bus de volle 282 gram CO2 per kilometer[4]. Is het college het met de PVV eens dat van zero emissie geen sprake is, en al helemaal niet wanneer de “elektrische bus” met diesel verwarmd wordt? Zo nee, waarom niet?

6 Wat is volgens het college belangrijker: schone lucht of “het halen van klimaatdoelstellingen”?

7 Is het college bereid om, gezien de constateringen in de vragen 1 tot en met 5, onderzoek te laten doen naar welke vorm van vervoer uiteindelijk de schoonste is (fijnstofemissie) en welke de minste CO2-emissie geeft? Zo nee, waarom niet?

7A Zo ja, is het college dan bereid het “zero-emissie” beleid voor het busvervoer te heroverwegen, indien blijkt dat deze door wegdek- en bandenslijtage meer nadelen dan voordelen ten opzichte van dieselmotoren (euro-6 en 7) geeft? Zo nee, waarom niet?

7B Zo ja, is het college bereid om de bevindingen met gemeenten te delen en hen bij gebleken extra schadelijkheid door fijnstof als gevolg van zwaardere elektrische voertuigen te adviseren of zelfs aan te wijzen om het hele milieuzonebeleid boven Euro-4 te schrappen? Zo nee, waarom niet?

8 Is het college bereid om de term “zero-emissie” niet meer te gebruiken, aangezien deze feitelijk onjuist is, zowel qua vervuiling als qua CO2-emissie? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Harry van den Berg

[1] https://www.bd.nl/auto/slijt-het-asfalt-sneller-door-al-die-elektrische-autos~a4c2601f/ 

[2] https://www.pbl.nl/en/publications/methods-for-calculating-the-emissions-of-transport-in-the-netherlands-2018 

[3] https://twitter.com/bm_visser/status/1400379922267443201 

[4] https://waterstofgate.nl/Praktijk/Businesscase-Bussen-verbruik/