Statenvragen Ontwikkeling innovatieve stalsystemen staakt

Geacht college,

Onze Brabantse veehouders luiden de noodklok. De ontwikkeling van innovatieve stalsystemen, die nodig zijn in Noord-Brabant om aan de verscherpte eisen qua ammoniakuitstoot te kunnen voldoen, lopen fikse vertraging op.[1] Dit alles heeft te maken trage vergunningverlening enerzijds en met sterk opgelopen prijzen van bouwmaterialen en de beschikbaarheid van producten anderzijds. Hierdoor zijn de (rijks)subsidies die verstrekt worden om de innovatieve systemen te ontwikkelen ook niet meer toereikend.

Daarom de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van deze problemen en vertragingen bij de ontwikkeling van de innovatieve stalsystemen?

2. Is het college het met de PVV eens dat hier sprake is van overmacht, waardoor de zeer welwillende veehouders worden gefrustreerd in hun pogingen om aan de verscherpte eisen qua ammoniakuitstoot te kunnen voldoen? Zo nee, waarom niet?

3. Naar aanleiding van eerdere vragen van de PVV over dit onderwerp gaf het college aan dat het de resultaten van het onderzoek naar time to market af wilde wachten. Is het college het met de PVV eens dat, gelet op het aangehaalde artikel, er zodanig duidelijke signalen uit de sector komen, dat het wachten op het time to market onderzoek losgelaten moet worden als uitgangspunt en dat de deadline van 1 januari 2024 nu al dient te vervallen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om dit signaal ook richting Den Haag uit te dragen en daar te pleiten voor het schrappen van landelijke regelgeving waarmee, gezien de huidige omstandigheden, aan onze boeren onredelijke eisen worden gesteld met betrekking tot ammoniakuitstoot?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Maikel Boon

[1] https://www.dekalverhouder.nl/nieuws/Ontwikkeling-innovatieve-stallen-stagneert#1