Statenvragen IPO-campagne ‘De Provincie Kiest’

Geacht college,

Op de website van het IPO valt te lezen dat de Nederlandse provincies in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen samen zijn gestart met de campagne "De Provincie Kiest!"[1]. Het doel van de campagne zou zijn om mensen ‘een beeld [te] geven van de functie en werkzaamheden van onze provincies’.

De PVV Noord-Brabant heeft hierover de volgende vragen:

1. Op de website van het IPO valt te lezen dat de Nederlandse provincies in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen samen zijn gestart met de campagne "De Provincie Kiest!". Het doel van de campagne zou zijn om mensen ‘een beeld [te] geven van de functie en werkzaamheden van onze provincies’.

a. Heeft het college met deze IPO-campagne ingestemd? Zo ja, kan het college aangeven welke inbreng het college op dit punt binnen het IPO exact heeft geleverd?

b. Kan het college aangeven of en zo ja op welke manier Provinciale Staten op de hoogte zijn gesteld van het voornemen om deel te nemen aan deze campagne?

c. Kan het college aangeven of er binnen de provincie over deze campagne is gecommuniceerd aan de medewerkers? Zo ja, dan vernemen wij graag alle documenten met betrekking tot deze communicatie inclusief de totstandkoming ervan.

d. Hoeveel werkuren zijn door provinciale medewerkers (in- en extern) tot nu toe aan de campagne besteed:
- t.b.v. de voorbereiding van de campagne door het IPO;
- het inzetten of gebruiken van de 'toolbox'.

2. Volgens de IPO-website is de campagne bedoeld om mensen ‘een beeld [te] geven van de functie en werkzaamheden van onze provincies’.

De stellingen[2] die worden weergegeven schetsen geen beeld van die functies en werkzaamheden, maar dringen vooringenomen politieke conclusies op. Zo zijn er vragen als 'Komen hier windmolens' of 'komt hier een energieopslag', en worden er toelichtingen geschetst als 'De energietransitie en de veranderende vraag naar energie worden steeds belangrijker in het beleid van provincies. Er wordt aan de ene kant duurzame energie opgewekt. Aan de andere kant groeit de vraag naar energie. Absoluut geen makkelijk vraagstuk voor de provincie. Nu is het aan ons de inwoners te laten nadenken over wat voor hen de meeste toegevoegde waarde zou hebben. Om hen te laten zien hoe lastig deze afweging is.'
a. Is het college net als de PVV van mening dat het IPO geen campagne dient te voeren op inhoudelijke onderwerpen? Zo nee, waarom niet?

b. Is het college net als de PVV van mening dat statements als 'Het thema “energie” speelt een grote rol in het beleid van de provincies. Dit zorgt voor veel dilemma’s en daarvan leggen we er graag 1 aan je voor. Waar zou de provincie voor kiezen: het bouwen van een energieopslag of windmolens? Misschien is de keuze voor jou snel gemaakt, maar op provinciaal niveau wegen er vele belangen mee.' niet thuishoren in een IPO campagne omdat hier politiek stelling wordt genomen? Zo nee, waarom niet?

3.
a. Is het college het met de PVV eens dat een campagne richting de burger volledig neutraal van aard dient te zijn?

b. Is het college het met de PVV eens dat een campagne richting de burger hooguit een oproep t.b.v. de opkomst zou mogen zijn? Zo nee, waarom niet??

c. Is het college het met de PVV eens dat de voorbeelden van de stellingen en campagne-inhoud een politieke vooringenomenheid uitdragen en dat de IPO-campagne hiermee partijpolitiek wordt ingezet? Zo nee, waarom niet?

d. Is het college bereid om het IPO op te dragen deze campagne stop te zetten? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Patricia van der Kammen
Alexander van Hattem

[1] https://www.ipo.nl/de-provincie-kiest/ 

[2] https://deprovinciekiest.nl/toolbox/