Statenvragen Twijfel aan natuurdoelanalyses Noord-Brabant

PVV Noord-Brabant wil helderheid van provinciebestuur over natuurdoelanalyses

De ZLTO heeft stevige kritiek geuit op de natuurdoelanalyses (NDA's) van Brabantse natura2000-gebieden. Volgens de belangenorganisatie voor boeren en tuinders rammelt de werkwijze die bij de NDA's is gehanteerd en zijn er onterechte gevolgtrekkingen geformuleerd op basis van onvolledige data. De ZLTO heeft bij de provincie de achterliggende stukken bij deze NDA's opgevraagd en heeft geconstateerd dat er wegens gebrekkige informatie geen zinvolle conclusies getrokken hadden mogen over de staat van habitats en soorten. Ook zou de monitoring niet systematisch zijn, waardoor helemaal niet vastgesteld kan worden hoe goed of slecht het met soorten gaat.

Maikel Boon, woordvoerder landbouw bij de PVV Noord-Brabant: "De ZLTO heeft serieuze vraagtekens geplaatst bij de totstandkoming van en de conclusies getrokken uit de Brabantse NDA's. Ik heb daarom namens de PVV schriftelijke vragen gesteld aan het provinciebestuur, omdat wij benieuwd zijn of zij een antwoord hebben op de beschuldigingen van de ZLTO. Brabantse boeren worden in hun bedrijfsvoering belemmerd, mede dankzij deze NDA's en ook de vergunningverlening in de provincie ligt door deze analyses op zijn gat. De PVV wil een einde aan deze absurde situatie en eist daarom uitleg."

Geacht college,

De website Nieuwe Oogst meldt dat de ZLTO zijn vizier heeft gericht op de natuurdoelanalyses (NDA’s) van de Brabantse Natura 2000-gebieden.[1] De ZLTO stelt, in de persoon van bestuurder Hendrik Hoeksema, dat de werkwijze bij de NDA’s rammelt. Zo zou ‘van meer dan de helft van alle habitats en soorten de kwaliteit niet kan worden beoordeeld vanwege een gebrek aan informatie’. Verder zou de monitoring niet systematisch zijn waardoor helemaal niet vastgesteld kan worden hoe goed of slecht het met soorten gaat.

Hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met kritiek met de kritiek op de Brabantse NDA’s door de ZLTO?

2. Is het college het met de PVV eens dat er op basis van de NDA’s geen stikstofbeleid geformuleerd kan worden, als wegens gebrekkige informatie er geen zinvolle conclusies getrokken kunnen worden over de staat van habitats en soorten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college bereid om de vergunningverlening weer op te starten?

3. De ZLTO stelt dat de conclusie dat het slechter gaat met de natuur vooral voortkomt uit het voorzorgsbeginsel. Concreet wordt daarmee bedoeld dat 'een oordeel dat de natuur achteruitgaat, het gevolg kan zijn van het ontbreken van volledige informatie om verslechtering te kunnen uitsluiten'. Is het college het met de PVV eens dat er geen natuurbeleid zou moeten worden gebaseerd op een voorzorgsbeginsel, maar dat uit moet worden gegaan van feitelijke data? Zo nee, waarom niet?

4. De ZLTO heeft ook kritiek op terreinbeherende organisaties. Zo zouden ‘terreinbeherende organisaties de overheid [vragen] om veel maatregelen buiten de onderzochte gebieden te nemen, terwijl helemaal niet bekend is wat ze bijdragen aan het behalen van de natuurdoelen'. Is het college met het met de PVV eens dat de provincie niet de oren moet laten hangen naar terreinbeherende organisaties die vragen om maatregelen buiten de onderzochte gebieden, maar dat louter gehandeld moet worden op basis van feitelijke data? Zo nee, waarom niet?

5. Op het einde van het artikel hamert de heer Hoeksema van de ZLTO op ‘een transparant proces, goede monitoring en een degelijke nulmeting’. Is het college van plan om aan deze voorwaarden te voldoen en is het college het met de PVV eens dat er sowieso geen stikstofbeleid, waarbij vergunningverlening stil komt te liggen, kan worden gevoerd wanneer niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon

[1] https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/11/04/zlto-natuurdoelanalyse-noord-brabant-rammelt