Statenvragen Eindhoven Airport gaat privévluchten weren

Geacht college,

Deze week is bekend geworden dat Eindhoven Airport vanaf 2026 privévluchten gaat weren. Dit omdat de luchthaven sneller wil verduurzamen de komende jaren. Het besluit valt onder een pakket van maatregelen om de CO2 uitstoot te reduceren en geluidsoverlast te beperken de komende jaren. De PVV wil graag duidelijkheid krijgen over de consequenties van deze maatregel.

Daarom de volgende vragen:

1. Wat vindt de provincie als mede-eigenaar van Eindhoven Airport van dit besluit en is er overleg geweest met de gedeputeerde?

2. Waar gaan de privévluchten vanaf 2026 starten en landen? En wat voor impact heeft dat bv. Voor Kempen Airport en Breda International Airport? Ook wat betreft CO2 uitstoot en geluidshinder in die regio’s? Maakt dat een groot verschil en zijn er afspraken gemaakt met deze luchthavens?

3. Is er overleg geweest met de eigenaren van de privévliegtuigen om te kijken of er voor de vliegtuigen versneld naar technische alternatieven kan worden gekeken, i.p.v. ze te weren vanaf 2026? Zo nee, waarom niet?

4. Wat zijn de financiële consequenties voor Eindhoven Airport als vanaf 2026 privévliegtuigen niet meer welkom zijn? Hoeveel inkomsten loopt de luchthaven dan mis?

5. Mogen de medische vluchten (orgaantransporten, repatriëring) nog wel starten en landen op de luchthaven vanaf 2026? Zo niet, waar gaan die dan naartoe en is daar overleg over geweest?

6. Bent u het met de PVV eens dat de toonaangevende bedrijven in de Brainportregio gebaat zijn bij een florerende luchthaven waar ook privévluchten welkom zijn en dat te gehaast verduurzamen een negatieve impact heeft op de bedrijvigheid in de regio? Zo nee, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Tjerk Langman