Statenvragen Provincie helpt boeren aan niet-presterende luchtwasser

Geacht college,

De PVV Noord-Brabant uit diepe bezorgdheid over de provinciale beleidsprioriteiten[1] en voorziet in de toekomst ernstige juridische problemen voor boeren die te goeder trouw luchtwassers willen installeren. Tevens onderstrepen wij met klem de verontrustende stilstand in vergunningsaanvragen voor stalsystemen, waarbij op dit moment maar liefst 720 aanvragen onbehandeld blijven. In het kader van deze urgente kwesties richt de PVV Noord-Brabant zich met dringende vragen tot het college. Wij eisen niet alleen onmiddellijke opheldering maar tevens concrete garanties voor de boeren in onze regio.

Daarom de volgende vragen:

1. Is het college het eens met de PVV dat de primaire focus niet alleen moet liggen op het vergemakkelijken van de vergunning voor luchtwassers?

2. Deelt dit college de opvatting van de PVV dat (open) bronsystemen de voorkeur verdienen boven luchtwassers die niets bijdragen aan het stalklimaat? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt het college de zorg van de PVV dat boeren die momenteel een luchtwasser plaatsen, mogelijk in de toekomst worden teruggefloten door rechters vanwege een mindere effectiviteit dan waar eerst van was uitgegaan? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college het met de PVV eens dat boeren die nu dankzij de provincie aan een luchtwasser worden geholpen, de garantie moeten krijgen dat de provincie in de toekomst zorgt dat zij een geldige vergunning behouden? Zo nee, waarom niet?

5. De provincie meldt dat 720 vergunningsaanvragen voor stalsystemen momenteel stilliggen. Kan GS aangeven hoeveel aanvragen om welke reden zijn uitgesteld, en welke maatregelen gaat GS nemen om alle 720 vergunningsaanvragen af te handelen?

Namens de PVV Noord-Brabant,
Maikel Boon

[1] https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4389714/provincie-helpt-boeren-met-aanvraag-luchtwasser-ook-al-werkt-die-niet-goed