PVV: Brabantse woningzoekenden dupe van ondoorgrondelijk toewijzingsbeleid asielzoekers

Statenlid Joyce Kardol van de PVV Noord-Brabant stelt dat Brabantse woningzoekenden niet langer op een wachtlijst horen te staan dan asielzoekers. Aanleiding hiervoor was de uitzending van 'Hello Goodbye' op 27 april jl. Hier was te zien hoe Ali, afkomstig uit Somalië, na twee jaar, afgelopen november werd herenigd met zijn vrouw en acht kinderen en sinds april in een woning met voldoende slaapkamers in het Brabantse Schijndel woont. De provincie heeft een duidelijke toezichttaak bij huisvestingsdoeleinden voor statushouders. Ondoorgrondelijk toewijzingsbeleid leidt er echter toe dat woningzoekenden langer op de wachtlijst komen te staan voor een (sociale) huurwoning. Sommige gemeenten wijzen meer woningen toe aan statushouders dan de taakstelling voorschrijft. Hierdoor komen woningzoekenden zonder status in het gedrang, waardoor in de gemeente Schijndel de wachttijden gemiddeld bijna 6 jaar zijn. De PVV maakt zich hierover ernstige zorgen en heeft vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de taakstelling van huisvesting voor verblijfsgerechtigde asielzoekers.

Geacht college,

In de aflevering van 'Hello Goodbye'[1] van 27 april jl. was te zien hoe Ali, afkomstig uit Somalië, na twee jaar, afgelopen november werd herenigd met zijn vrouw en acht kinderen. Sinds 1 april jl. woont het gezin in een woning met voldoende slaapkamers in de gemeente Schijndel.

Bij de Schijndelse woningcorporatie Huis en Erf was in 2009 de gemiddelde inschrijftijd voor een (sociale) huurwoning zo'n 69 maanden, bijna 6 jaar, waarbij in de voorwaarden wordt aangegeven dat gezinshereniging geen grond vormt voor urgentie [2].

De PVV heeft, gelet op de duidelijke toezichttaak bij huisvestingdoeleinden, de volgende vragen aan het college:

1. Heeft u kennis genomen van betreffende uitzending op 27 april?

2. Op basis van welke status cq criteria heeft dit gezin voorrang gekregen bij de toewijzing van een woning?

3. Hoelang heeft de woningzoekende ingeschreven gestaan voor een woning?

4. Bent u het met de PVV eens dat Brabantse woningzoekenden niet langer op een wachtlijst horen te staan dan asielzoekers? Zo ja, welke maatregelen worden in de provincie Noord-Brabant genomen om dit te voorkomen? Zo nee, waarom discrimineert u in dat geval andere woningzoekenden?

5. Kunt u aangeven wat in 2011 de taakstelling van de aantallen te huisvesten statushouders bedraagt in Noord-Brabant en waar deze aantallen op zijn gebaseerd? Zo nee, waarom niet?

6. Waarom zijn niet alle Brabantse gemeenten in deze taakstelling opgenomen?

7. Welke beleidslijn hanteert het college met betrekking tot de voorrealisatie bij huisvesting van statushouders? Worden gemeenten actief aangesproken indien de geplande realisatie wordt overschreden? Zo ja, welke maatregelen worden dan voorgesteld? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u het met de PVV eens dat indien voorrealisatie plaatsvindt bij huisvesting van statushouders, hierdoor andere woningzoekenden worden benadeeld c.q. gediscrimineerd? Zo ja, welke maatregelen denkt het college te treffen om dit te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Joyce Kardol

Statenlid PVV Noord-Brabant


[1] http://hellogoodbye.ncrv.nl/uitzendinggemist/fragment/hoe-gaat-nu-met-herenigde-gezin  

[2] http://www.huisenerf.nl/HuisEnErf/public/download/Informatiebladen%20WZ/110404_sociale%20urgentie.pdf


Antwoorden van GS:

 20110601_antwoorden_statenvragen_asielzoekers.pdf