PVV: ''Miljoenen over de balk met verbouwing provinciehuis Noord-Brabant!''

Het is in tijden van recessie niet te verklaren aan de Brabantse burgers dat de spilzuchtige provincie een bedrag van 33,5 miljoen euro belastinggeld over de balk wil gooien met als belangrijkste doel het herinrichten van werkplekken naar flexplekken. Voor het flexibel werkconcept wordt een absurd bedrag van ca. 12.000 euro per werkplek begroot. De PVV voorziet een gouden toekomst binnen de provincie Noord-Brabant, maar hoeft dat beslist niet achter dito bureaus. PVV Statenlid Joyce Kardol stelt derhalve vragen aan Gedeputeerde Staten en vraagt zich af hoe de coalitie dit wil verklaren en met name de SP aan hun achterban. Voor toetreden tot het college waren zij namelijk tégen dit prestige project.

Onderstaand de Statenvragen:

Geacht college,

Het verbouwingsplan van het provinciehuis is onder het mom ''huisvesting voor de veranderende organisatie'' gepresenteerd. Het investeringskrediet hiervoor zal in de Staten bij goedkeuring van de voorjaarsnota ter stemming worden gebracht.

Het uitgangspunt bij het plan van de herinrichting is doelmatigheid, duurzaamheid en soberheid, dit is volgens de PVV volledig zijn doel voorbijgegaan. De PVV onderschrijft het belang van veiligheid en een goede en gezonde werkomgeving en steunt daarom ook de investering in noodzakelijke aanpassingen. Wel vraagt de PVV zich af of dit inderdaad 12 miljoen euro moet kosten. Naast de noodzakelijke verbouwingen wil het college investeren in een zogenaamd flexibel kantoorconcept, waarmee het prijskaartje van de verbouwing een ronduit absurde proportie aanneemt. Voor het flexibele kantoorconcept wordt maar liefst 17,2 miljoen begroot, wat neerkomt op ca 12.000 euro per geplande werkplek. De PVV voorziet een gouden toekomst binnen de provincie Noord-Brabant, maar hoeft dat beslist niet achter dito bureaus. In de verbouwing van de ontvangstruimtes en bedrijfsrestaurant - begroot op 4,3 miljoen euro - ziet de PVV ook geen noodzaak.

In tijden van recessie is het niet te verklaren aan de Brabantse burgers dat de provincie 33,5 miljoen euro belastinggeld over de balk wil gooien met als belangrijkste doel het herinrichten van werplekken tot flexplekken. De uitleg die het college geeft dat deze verbouwing juist tot besparing moet leiden mist elke logica. Ook zonder flexplekkenconcept kan immers de vrijkomende ruimte, door krimp van de personele formatie, worden verhuurd. Nut en noodzaak van het creëren van flexplekken is wat de PVV betreft niet aanwezig. Een uitermate verontrustende melding in het kader van het verbouwingsplan is dat de huidige verbouwing niet uitsluit dat in de toekomst nog aanvullende investeringen moeten worden gedaan aan het provinciehuis.

De PVV wil daarom antwoord op de volgende vragen:

1. Wat houdt flexibel werken in? Kunt u aangeven op welke wijze het flexibel werken concept leidt tot een compactere, hoogwaardigere, effectievere en efficiëntere inzet van ambtelijke capaciteit? Zo neen, waarom heeft u dat niet in de overwegingen meegenomen?

Worden de medewerkers productiever door de invoering van het flexplekkenconcept? Zo neen, wat is de toegevoegde waarde van het flexplekkenconcept dan wel?

2. Wat vinden de medewerkers van het flexwerkconcept? Is de OR gekend in het voornemen tot het invoeren van een flexplekkenconcept? Zo ja, wat is hun oordeel? Zo neen, waarom zijn zij niet gekend?

3. Gaat het flexplekkenconcept gelden voor alle medewerkers, dus bijvoorbeeld ook divisiedirecteuren, afdelingshoofden e.d.? Zo neen, waarom niet?

4. Door de reductie van 390 fte's op 1390 fte's de komende vier jaar komen er meer werkplekken beschikbaar. Kunt u aangeven hoeveel werkplekken er momenteel in de toren zijn en hoeveel er met een sobere verbouwing zouden kunnen resulteren zonder de implementatie van het flexplekkenconcept? Zo neen, waarom niet?

5. Als al het personeel in de toren kan worden gehuisvest, kan de vleugel ook zonder flexplekkenconcept worden verhuurd of afgestoten. Waarom vindt uw college desondanks zeer ingrijpende verbouwing noodzakelijk in plaats van een verbouwing waarbij enkel de noodzakelijke zaken worden meegenomen?

6. De verbouwing wordt volgens uw college gefinancierd door de huuropbrengst van de laagbouw. De verwachting is 0,8 miljoen euro per jaar. Nu al is de leegstand in de kantorenmarkt landelijk ruim 15% terwijl de verwachting is dat die zal oplopen naar 20% op korte termijn en naar 25% op lange termijn. Hoe liggen de kansen voor marktconform verhuur in relatie tot de leegstand kantoren in de omgeving (bij subsidiepartners)? Indien verhuur niet dekkend blijkt te zijn, uit welk budget wordt de verbouwing in dat geval bekostigd?

7. De gevraagde huurprijs van 120 euro per m2 ligt onder het niveau van de omliggende huurprijzen. Ziet de provincie dit niet als ongeoorloofde staatssteun aan toekomstige zakelijke huurders, waarmee concurrentie volledig uit de markt wordt gejaagd? Zo neen, waarom niet? Zo ja, waarom vraagt u dan geen marktconforme huurprijs om zo concurrentievervalsing te voorkomen?

8. Welke duurzaamheidmaatregelen worden genomen, waarop hebben die betrekking, en hoe groot is de verwachte financiële en niet-financiële opbrengst hiervan per jaar? Welke meerkosten hangen hieraan vast ten opzichte van reguliere maatregelen?

9. Kunt u aangeven wat de verbouwing de Brabantse burgers oplevert? Zo neen, waarom niet? Hoe denkt de GS de financiële verantwoording aangaande verbouwing van het provinciehuis in het licht van moeilijke economische tijden te kunnen verantwoorden naar de Brabantse burgers?

Hoogachtend,

Namens de PVV Noord-Brabant,

Joyce Kardol


Antwoorden GS:

Antwoorden Verbouwing