Statenvragen overschrijden termijn beantwoording vragen

Geacht college,


Bij brief van 09 juni, ingekomen op 10 juni 2011, heeft de fractie van de PVV u schriftelijke vragen gesteld over uitlatingen van gedeputeerde Iding.
Tot op heden is geen antwoord ontvangen. Dit leidt tot de volgende vragen.


1. Wat is de reden dat de termijn van uiterlijk 4 weken voor beantwoording, zoals genoemd in het Reglement van Orde, wordt overschreden?
2. Kunt u aangeven in hoeveel gevallen de termijn van 4 weken is overschreden het laatste jaar?
3. Bent u het eens met de PVV dat het van bestuurlijke beleefdheid zou getuigen om, indien een overschrijding van de termijn dreigt, dit met redenen omkleed ter kennis te stellen aan de vragensteller?
4. Heeft u een indicatie wanneer de antwoorden op de vragen van 09 juni 2011 tegemoet kunnen worden gezien? Zo nee, waarom niet?


Hoogachtend,


Namens de PVV Statenfractie,


M.A.J.L. Frijters-Klijnen