Statenvragen snoepreisjes Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018 vliegen je om de oren

 

Ondanks een eerdere uitspraak van Gedeputeerde Staten nog geen drie maanden geleden, dat er geen afspraken waren over geplande werkbezoeken in het kader van BCH2018, maakt BN/DeStem melding van een werkbezoek aan Tallinn.
Mariëtte Frijters, vicefractievoorzitter van de PVV fractie in Provinciale Staten: "Niet alleen Burgemeester Rombouts van Den Bosch maar in zijn kielzog ook een zekere Van den Goorbergh, die geen enkele functie bekleedt in de organisatie van BCH2018".
De PVV wil snel duidelijkheid en heeft de Gedeputeerde Staten gevraagd om opheldering over de grootte van het gezelschap en de kosten.
Frijters: "Het is ongehoord dat er op kosten van de belastingbetaler dit soort snoepreisjes worden gemaakt. Ik wil dat de onderste steen bovenkomt!".

Onderstaand de statenvragen:

Geacht college,

Naar aanleiding van een artikel in het BN/DeStem en uw antwoorden op eerdere statenvragen heeft de PVV de volgende vragen.

1. Bent u bekend met het artikel in BN/DeStem van donderdag 01 september 2011: "Van den Goorbergh voorzitter 'Hoofdstad'?"[1]

In dit artikel wordt vermeld dat Van den Goorbergh en burgemeester Rombouts deze week een werkreis naar Tallinn hebben gemaakt in het kader van Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018.

2. Kunt U aangeven hoeveel personen zijn afgereisd naar Tallinn, hoe hoog de kosten van dit bezoek per persoon zijn en wat de totale kosten van dit bezoek bedragen? Kan het college ook aangeven uit welk budget deze kosten worden betaald? Zo nee, waarom niet?

3. Wie draagt de kosten van de heer van den Goorbergh die in geen enkel opzicht is betrokken bij de organisatie van BCH2018?

4. Indien de kosten voor het bezoek van de heer van den Goorbergh zijn voorgeschoten uit belastinggeld, gereserveerd voor BCH2018, bent u het dan met de PVV eens dat dit geld onmiddellijk moet worden teruggevorderd? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt u de mening van de PVV dat het hier een zoveelste snoepreisje betreft op kosten van de belastingbetaler? Zo nee, waarom niet?

In antwoord op eerdere vragen over snoepreisjes (uw kenmerk 2740766, 7 juni 2011) antwoordt u: "Er zijn momenteel geen afspraken over een af te leggen bezoek. Gedeputeerde Staten maken in deze uitvoeringskwesties telkens opnieuw een zorgvuldige kosten/batenafweging".

6. Kunt u aangeven wat de zorgvuldige kosten/batenafweging in dit geval is geweest? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Mariëtte Frijters-Klijnen

[1] http://www.bndestem.nl/algemeen/brabant/9393276/Van-den-Goorbergh-voorzitter-hoofdstad.ece


Antwoorden GS:

Antwoorden Snoepreisje