Statenvragen dienstauto's en voertuigenpark

Geacht college,

In deze tijd van recessie waarbij noodzakelijkerwijs bezuinigingen worden doorgevoerd, zal de overheid het goede voorbeeld moeten geven. In het huidige coalitieakkoord geeft het college een eerste aanzet. Daarin staat te lezen dat "prioriteiten zullen moeten worden gesteld en bezuinigingen zullen moeten worden getroffen". Uit onderzoek van RTL Nieuws[1] eerder dit jaar bleek dat de provincie Noord-Brabant over 5 dienstauto's beschikte, gebaseerd op het college bestaande uit de Commissaris der Koningin en 6 gedeputeerden.

Op dit moment bestaat het college uit de CdK en 5 gedeputeerden. Dit geeft de PVV aanleiding tot de volgende vragen.

1. Hoeveel dienstauto's zijn er in 2011 beschikbaar voor de CdK en 5 gedeputeerden?

2. Gedeputeerde Iding heeft aangegeven dat hij twijfelt of hij gebruik moet maken van een auto met chauffeur[2]. Kan GS een overzicht verschaffen hoeveel maal gedeputeerde Iding gebruik heeft gemaakt van een dienstauto met of zonder chauffeur en de reden waarom? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het eens met de PVV dat door de afname van het aantal gedeputeerden en de geuite twijfel door de heer Iding het aantal dienstauto's kan worden verminderd? Zo nee, waarom niet?

4. Indien er nog steeds 5 dienstauto's beschikbaar zijn, waarop is dit gebaseerd?

5. Worden dienstauto's met of zonder chauffeur in Noord-Brabant puur en alleen ingezet ten behoeve van de CdK en gedeputeerden?[3] Zo nee, ingevolge welke regeling kunnen ook (top)ambtenaren gebruik maken van deze regeling?

6. Zijn de dienstauto's op leasebasis of in eigendom aangeschaft? Indien de dienstauto's in eigendom zijn aangeschaft, wat was dan de aanschafwaarde van de dienstauto (per stuk) en hoeveel bedragen de jaarlijkse totale exploitatielasten per voertuig?

7. Hoeveel kilometer werd er in 2010 per dienstauto gereden?

8. Hoeveel uren en hoeveel dagen werden er in 2010 door de chauffeurs gereden?

9. Zijn de chauffeurs in vaste dienst bij de provincie en om hoeveel personen en fte gaat het? Wat waren in 2010 de totale bruto loonkosten die hier mee gemoeid waren?

10. Wat zijn alle bijkomende instandhoudingkosten (integraal) van de dienstauto's?

11. Uit hoeveel voertuigen bestaat het totale wagenpark (exclusief dienstauto's)? Gaarne een specificatie per type.

12. Zijn de voertuigen uit vraag 11 op leasebasis of in eigendom aangeschaft? Indien de voertuigen in eigendom zijn aangeschaft, wat was dan de aanschafwaarde van de voertuigen (per stuk), en hoeveel bedragen de jaarlijkse totale exploitatielasten per voertuig?

13. Zijn de gedeputeerden in het bezit van een OV-jaarkaart? Zo ja, welke klasse en hoe vaak gebruiken zij deze OV-jaarkaart voor werkgerelateerde reizen?

14. Wat zijn de totale kosten van deze OV-jaarkaarten? Kunt u met een berekening aantonen dat de verstrekking van OV-jaarkaarten een besparing oplevert t.o.v. losse vervoersbewijzen? Zo nee, waarom niet?

15. Indien losse vervoersbewijzen een besparing opleveren bent u dan bereid de verstrekking van de OV-jaarkaarten op te schorten? Zo nee, waarom niet?

In artikel 26 van de verordening rechtspositie gedeputeerden staat: "Indien de gedeputeerde op grond van artikel 24 een tegemoetkoming ontvangt in de reiskosten tussen de woning en de plaats van tewerkstelling wordt een korting op die tegemoetkoming toegepast ter grootte van 1/20 deel van de tegemoetkoming in de betreffende maand voor elke dag waarop zowel van de woning naar de plaats van tewerkstelling als omgekeerd van de plaats van tewerkstelling naar de woning gebruik is gemaakt van de dienstauto."

16. Wordt deze regel uit artikel 26 toegepast indien de gedeputeerde door de chauffeur thuis wordt opgehaald? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wie registreert dit? Kunt u een overzicht verschaffen van deze registratie?

In artikel 26 van de verordening rechtspositie gedeputeerden staat ook: "Indien de gedeputeerde ingevolge artikel 24 een openbaarvervoerkaart is verstrekt, wordt bij gebruik van een dienstauto voor het reizen tussen de woning en plaats van tewerkstelling een korting op zijn bezoldiging toegepast (....)"

17. Wordt deze regel in Noord-Brabant toegepast indien de gedeputeerde in het bezit is van een OV-jaarkaart?

Zo nee, waarom niet? Zo ja, wie registreert dit? Kunt u een overzicht verschaffen van deze registratie?

18. Welke ritten met de dienstauto hebben de 5 gedeputeerden gemaakt in de periode 22 april t/m 22 augustus 2011? Per gedeputeerde verneemt de PVV graag een volledige opgave van de bestemming, het doel en de aard van het bezoek.

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen

[1] http://www.rtl.nl/actueel/rtlnieuws/binnenland/dienstautos-per-provincie.xml

[2] http://www.omroepbrabant.nl/?news/1534291003/SPer+Iding+twijfelt+over+auto+met+chauffeur.aspx

[3] http://www.brabantsdagblad.nl/regios/bommelerwaard/9303567/Gelderse-topambtenaar-gebruikt-vaak-dienstauto-met-chauffeur.ece


Antwoorden GS:

Antwoorden Dienstauto