Statenvragen BCH 2018

Geacht college,

In deze tijd van recessie waarbij noodzakelijkerwijs bezuinigingen worden doorgevoerd, zal de overheid het goede voorbeeld moeten geven. In het huidige coalitieakkoord geeft het college een eerste aanzet. Daarin staat te lezen dat "prioriteiten zullen moeten worden gesteld en bezuinigingen zullen moeten worden getroffen".

Wat de PVV betreft stopt het project Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018 acuut. Het kost enorm veel geld, terwijl de te verwachten opbrengst uitermate twijfelachtig is. In paginagrote advertenties en glanzende folders wordt de Brabantse bevolking opgeroepen ideeën aan te dragen voor Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018. De PVV heeft de volgende vragen.

1. Waar komt de evangelistische drang en dwang van het vorige en huidige college vandaan die tot doel heeft de Brabantse bevolking ten koste van alles tot cultuurparticipatie te 'bewegen'?

De internationale jury bekijkt onder meer of Brabanders voldoende steun aan de kandidatuur geven. Het voorstel moet ook internationaal aansprekend zijn en artistiek vernieuwend. Voor de totstandkoming van het wedstrijdvoorstel is artistiek directeur Martijn Sanders aangesteld. Hij roept Brabanders, onderwijs en cultureel veld op om tot 15 september ideeën voor het plan aan te dragen.

2. Is het college met de PVV van mening dat de steun van de Brabanders voor de kandidatuur het beste gemeten kan worden door middel van een referendum? Zo ja, is het college bereid om een referendum uit te schrijven? Zo nee, waarom niet?

3. Als de artistiek directeur de Brabanders nu nog verzoekt om de invulling van het programma vorm te geven, bent u het dan eens met de PVV dat hij hiermede een brevet van onvermogen en gebrek aan visie etaleert? Zo nee, waarom niet?

4. Waarom is het exorbitant dure BCH2018 nodig om de samenwerking in de regio te verstevigen? Bent u het met de PVV eens dat u hiermee zichzelf een brevet van onvermogen geeft aangaande de samenwerking in de regio? Zo neen, waarom niet?

5. Wat zijn de gevolgen voor de aanwezigheid van de politie, brandweer, ambulancediensten en andere ondersteunende diensten en daarmee de veiligheid in Noord-Brabant tijdens alle extra cultuurmanifestaties en –evenementen die worden georganiseerd in aanloop naar en tijdens BCH2018?

6. Wat is het jaarsalaris van artistiek directeur Martijn Sanders en welke emolumenten zijn er verder afgesproken?

7. Hoeveel uur per week is de artistiek directeur contractueel verbonden aan BCH2018?

8. Wat zijn de totale salariskosten (totaal project en op jaarbasis) van de overige medewerkers (kwartiermaker/strategisch directeur, projectmedewerker en PR-functionaris of wie dan ook) en welke emolumenten zijn er met hen verder afgesproken?

9. Voor hoeveel uur per week zijn de in vraag 8 genoemde functionarissen contractueel verbonden aan BCH2018?

Het artistiek team bestaat uit personen die werkzaam zijn of waren in de kunst- en cultuursector die afhankelijk was of is van miljoenensubsidies om te kunnen overleven.

10. Bent u het eens met de PVV dat de samenstelling van dit team weinig vertrouwen wekt bij de Brabander over de voorgespiegelde opbrengst van Brabantstad Culturele Hoofdstad? Zo nee, waarom niet? Kunt u cijfermatig of gebaseerd op jaarrekeningen onderbouwen dat zij individueel ooit winstgevende projecten hebben geleid?

11. Worden er ter voorbereiding van de BCH2018-kandidatuur overheidsfunctionarissen, ambtenaren, kunstenaars, journalisten en andere belanghebbenden naar Noord-Brabant gehaald?

12. Mocht het antwoord op vraag 11 positief zijn, om welke personen gaat het hier, wat zijn de kosten, door wie worden deze kosten gedragen en wat zijn de doelstellingen van deze reizen?

13. Wat zijn de totale projectkosten van BCH2018 tot en met maart 2014? Welk percentage van deze kosten wordt door overheden gedragen en om welke overheden gaat het hier? Graag ook de indirecte geldstromen (via reeds door de overheid gesubsidieerde stichtingen) in de berekening meenemen. Graag ontvangen wij alle op de exploitatie en investeringen betrekking hebbende (subsidie)stukken van dit project vanaf de aanvang ervan.

14. Zijn er -door om het even welke overheid- gesubsidieerde instellingen die bijdragen aan de kandidatuurstelling/voorbereiding van BCH2018? Zo ja, om welke instellingen en bedragen gaat het hier?

Staatssecretaris Zijlstra blijft bij de veelbesproken bezuinigingen van 200 miljoen euro op kunst en cultuur. Brabant ontvangt nu 3% van de beschikbare rijksmiddelen; dat wordt gehalveerd.

15. Kan het college met een berekening aangeven wat het effect is op BCH2018? Zo nee, waarom niet?

Indien er sprake is van een tekort in de afdekking, uit welke andere middelen wil het college de kosten dekken en ten koste waarvan?

BrabantBod is genadeloos neergesabeld door Den Haag. Extra gelden, die ook voorzien waren voor BCH2018, worden nu niet beschikbaar gesteld.

16. Kan het college met een berekening aangeven wat het effect hiervan is op BCH2018? Zo nee, waarom niet?

Indien er sprake is van een tekort in de afdekking, uit welke andere middelen wil het college de kosten dekken en ten koste waarvan?

De deelnemende gemeenten moeten de eerstkomende jaren maximaal bezuinigingen. Tilburg moet vanaf 2015 structureel 49,7 miljoen bezuinigen. De bezuiniging komt bovenop een eerdere structurele bezuiniging van 23 miljoen. In Helmond hebben we het dit jaar over een bedrag van zo'n 6 miljoen euro. In 2012 zal het zo'n 9 miljoen euro zijn. En een jaar later weer wat meer, totdat uiteindelijk vanaf 2014 een structurele bezuiniging van 13 miljoen euro bereikt wordt. In de gemeente Breda lopen de bezuinigingen op tot 28 miljoen euro structureel in 2014. Eindhoven moet de komende jaren structureel ongeveer 37 miljoen euro moet bezuinigen en anders besteden. In totaal moet Eindhoven 56 miljoen bezuinigen, maar van dat bedrag werd een kleine 19 miljoen al eerder in de begroting voor 2011 vastgelegd. De bezuinigingsvoorstellen van Den Bosch beginnen pas na 2012, omdat dan pas de kortingen op de rijksuitkeringen bekend zijn. Maar Den Bosch neemt daar alvast een voorschot op van 5 miljoen ombuigingen in 2011 en € 15 miljoen later opgelegde bezuinigingen.

Een gemeente is in principe zelf verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid en beheer. Echter, de provincie moet erop toezien dat alle gemeenten in Noord-Brabant er financieel gezond voor staan. Dit is een wettelijke taak die is vastgelegd in de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen.

17. Bent u, zoals de PVV van mening, dat voor de Provincie, als toezichthouder op de gemeentelijke financiën, de huidige economische ontwikkelingen en de bezuinigingen op de kunst- en cultuursector een reden is om extra kritisch naar de begrotingen en rekeningen van de deelnemende steden te kijken? Zo nee, waarom niet?

18. Indien de deelnemende steden niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen, gaat de Provincie dan het ontbrekende (belasting)geld bijlappen? Kunt u de harde financiële kaders en afspraken tussen Provincie en deelnemende gemeenten ten aanzien van financiering BCH2018 aan de PVV doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

19. Bent u het eens met de PVV dat de financiële basis waarop dit megalomane prestigeproject is gebaseerd steeds smaller wordt? Zo nee, waarom niet?

20. Bent u bereid alsnog te stoppen met alle voorbereidingen aangaande BCH2018? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Mariëtte Frijters-Klijnen


Antwoorden GS:

Antwoorden BCH2018