Statenvragen wet Bibob en fraudeprotocol

Geacht college,

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) is een instrument waarmee een integere besluitvorming wordt bevorderd. Op deze wijze kan bijvoorbeeld het witwassen van geld worden tegengegaan. Het spreekt voor zich dat de PVV het uitgangspunt van deze wet omarmt. Op gemeentelijk niveau wordt, met succes[1], de wet vaak toegepast, met name in de horeca, de erotische branche en de kansspelenindustrie. Op provinciaal niveau wordt sinds 2009 de wet in Noord-Brabant toegepast bij de omgevingsvergunningen voor bedrijven in de vuurwerkbranche en de afvalindustrie[2]. Terecht want de Wet Bibob is op zichzelf een effectief middel[3].

De wereld staat echter niet stil en criminelen worden steeds inventiever door uit te wijken naar andere bedrijfstakken waar geen Bibob scan plaatsvindt. Recent hebben andere provincies stappen ondernomen om de werkingssfeer van de Wet Bibob te verbreden en/of hier nader onderzoek naar te doen. Zo doet Noord-Holland onderzoek naar de toepassing van de Wet Bibob bij subsidies en Overijssel doet onderzoek naar toepassing van de wet op het terrein inkoop. Verschillende provincies doen bij aanbestedingen of bij alle omgevingsvergunningen[4] een Bibob scan. Dit leidt tot de volgende vragen.

Is GS van mening dat de uitgangspunten van de Wet Bibob dusdanig zijn dat wij als integere organisatie moreel verplicht zijn om dit instrument, zo veel als redelijkerwijs mogelijk is, in te zetten?Kunt u aangeven hoeveel aanvragen er tot op heden ingekomen zijn en geweigerd zijn op grond van verdenkingen?Kunt u aangeven of u onderzoek hebt gedaan naar andere terreinen om de Wet Bibob in te voeren? Zo ja, kunnen wij over dit onderzoeksrapport beschikken?Bent u bereid om, met de wetenschap van vandaag, de Wet Bibob uit te breiden naar het taakveld aanbestedingen? Zo neen, waarom niet?Bent u bereid om, met de wetenschap van vandaag, de Wet Bibob uit te breiden naar het taakveld subsidies? Zo neen, waarom niet?Bent u bereid om, met de wetenschap van vandaag, de Wet Bibob uit te breiden naar het gehele taakveld omgevingsvergunningen? Zo neen, waarom niet?Bent u bereid om, met de wetenschap van vandaag, de Wet Bibob uit te breiden naar andere beleidsterreinen? Zo neen, waarom niet?Indien u op vraag 4, 5, 6 en 7 nee heb geantwoord hoe verklaart u het dan dat andere provincies hier wel voortvarend aan de slag mee gaan?

De provincie heeft een fraudeprotocol opgesteld om onder meer subsidie terug te vorderen. De PVV fractie heeft hier de volgende vragen over:

Hoe vaak is er, uitgesplitst in de diverse jaren, een onderzoek gedaan op basis van dit fraudeprotocol?Hoe vaak is daadwerkelijk geconstateerd dat er sprake was van fraude en wat heeft de provincie vervolgens besloten? Kan de provincie aangeven welke organisaties hierbij betrokken waren?Wordt bij toepassing van dit fraudeprotocol advies gevraagd aan het bureau Bibob? Zo ja, waarom wordt dit dan niet onder de werkingssfeer van de Wet Bibob gebracht? Zo neen , kunt u dan aangeven uit welke bronnen geput wordt om het onderzoek vorm te geven? Bent u in dat geval van mening dat dit onderzoek net zo gedegen is als onder het regime van de Wet Bibob?Kunt u aangeven wat GS nog meer doet om witwaspraktijken te voorkomen?

Met vriendelijke groet,

M.J. Kap

J.C Kardol

Statenleden PVV Noord-Brabant

[1] http://www.omroepbrabant.nl/?news/141071532/Bibob+lijkt+criminelen+af+te+schrikken.aspx

[2] http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2009/december/provincie-wil-integere-organisatie-zijn.aspx

[3] http://www.omroepbrabant.nl/?news/141071532/Bibob+lijkt+criminelen+af+te+schrikken.aspx

[4] eventueel boven een drempelwaarde, maar bij alle bedrijfstakken


Antwoorden GS

Antwoorden Bibob