Statenvragen verloedering Brabantse Campings

Geacht college,

De PVV fractie vindt toerisme en recreatie van groot belang voor de Noord-Brabantse economie. Daarom heeft de PVV ook aangedrongen op een beleidsvisie ten aanzien van toerisme en recreatie om zo de regionale economie te stimuleren. Dat dit beleid ook noodzakelijk is, blijkt ook uit het volgende artikel uit BN De Stem[1]. Hierin wordt aangegeven dat een deel van de recreatieve parken criminaliteit aantrekt en vervallen zijn tot anonieme vrijstaten. De verloedering slaat volgens dit artikel zo hard toe dat sommige campings niet meer de naam 'familiecamping' mogen dragen. Uiteraard heeft dit geen positieve invloed op het toeristisch imago van onze provincie.

Het stimuleren van toeristisch-recreatieve impulsen, het huisvesten van seizoensarbeiders en het tegengaan van permanente bewoning zijn belangrijke provinciale kerntaken. Tot op heden is de provincie echter volstrekt passief en nauwelijks zichtbaar op deze terreinen. Dit leidt tot de volgende vragen.

Bent u bekend met het artikel 'Toestand campings in West-Brabant zorgwekkend' uit BN De Stem? Herkent u de tendens dat een gedeelte van de recreatieparken door permanente bewoning en randverschijnselen niet meer aantrekkelijk zijn om te recreëren? Zo ja, deelt u de mening dat dit schadelijk is voor het toeristisch imago van Noord-Brabant?Bent u het met de PVV eens dat er op toezien dat bestemmingsplannen verbodsbepalingen bevatten omtrent permanente bewoning, onvoldoende is om ook in de praktijk de genoemde provinciale belangen te beschermen? Zo neen, waarom niet?Deelt u de mening van de PVV dat veel gemeenten onvoldoende toegerust zijn om de verloedering van recreatieparken tegen te gaan? Indien u deze mening niet deelt, hoe kan het dan dat een gedeelte van de recreatieparken verloedert zoals in het krantenartikel aangegeven wordt?Gezien het handhaven op permanente bewoning een arbeidsintensieve klus is, de provinciale belangen in het geding zijn en de voortschrijdende verloedering, dient de provincie bij voorkeur in samenwerking met de gemeenten, samen handhavend op te treden in dergelijke situaties. Verandert de komst van de regionale uitvoeringsdiensten (RUD) volgens Gedeputeerde Staten iets aan de huidige situatie?

Is de provincie bereid om als belanghebbende[2] een verzoek tot handhaving in te dienen bij gemeenten die verzuimen hun handhavingstaken serieus te nemen? Zo neen, waarom niet? Wat gaat Gedeputeerde Staten in dat geval dan wél doen om de voortschrijdende verloedering tegen te gaan?

Met vriendelijke groet,

M.J.Kap

J.C. Kardol

Statenleden PVV Noord-Brabant

[1] http://www.bndestem.nl/algemeen/brabant/9323696/Toestand-campings-in-WestBrabant-zorgwekkend.ece

[2] Dit in relatie tot de provinciale belangen


Antwoorden GS:

Antwoorden Campings