Statenvraag definitie/omschrijving allochtoon

Geacht college,

In vele officiële publicaties, subsidieverstrekkingen en beleidsvoornemens van de provincie wordt het begrip "allochtoon" algemeen gebruikt. De PVV heeft daarom de volgende vraag.

1. Welke definitie c.q. begripsomschrijving gebruikt uw college voor "allochtoon"? Waar is dit vastgelegd?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Ronald Dol

Mariëtte Frijters-Klijnen


Antwoorden GS:

Antwoorden Allochtoon