PVV: Absurd dat Brabantse gemeenten Rijksdoelstellingen niet halen door woningweigeren asielzoekers

De PVV in de Provinciale Staten vind het absurd dat in tijden van stilstand op de woningmarkt, asielzoekers, welke een voorrangspositie genieten bij de toewijzing van sociale huurwoningen, aanvullende eisen stellen aan goede woningen terwijl de Brabantse burger vaak jarenlang op een wachtlijst moet staan.

PVV-Statenlid Joyce Kardol pleit dan ook voor zelfde aanpak als de noordelijke provincies; ''bij het weigeren door een asielzoeker van een toegewezen woning dient de voorkeurspositie te vervallen''. Kardol: "als de woning goed genoeg is voor een Brabander, dan is het belachelijk dat een asielzoeker het niet luxe genoeg vindt en eisen mag gaan stellen."

De PVV stelt onderstaande vragen aan Gedeputeerde Staten over deze kwestie:

Geacht college,

In eerdere Statenvragen hebben we vragen gesteld over de toewijzing van woningen aan statushouders; asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Uit de openbare besluitenlijst Gedeputeerde Staten d.d. 28 februari 2012[1] blijkt dat de doelstelling huisvesting statushouders niet is gehaald, mede door woningweigering. Dit roept bij ons de volgende vragen op.

1. Deelt u de mening dat het absurd is dat statushouders, welke een voorrangspositie krijgen, bij toewijzing sociale huurwoningen door de gemeenten in samenwerking met de woningcorporatie conform de huisvestingswet, aanvullende eisen gaan stellen aan de toegewezen woningen? Zo neen, waarom niet.

2. Kunt u een helder en duidelijk overzicht geven van de aantallen mismatches en woningweigering door statushouders in Brabant over de afgelopen jaren, inclusief komend jaar en 2013, verdeeld over de gemeentes en de redenen van weigering? Zo neen, waarom niet?

3. Zijn er meldingen bekend in de gemeentes van geplaatste COA asielzoekers die overlast veroorzaken? Zo ja, zouden deze aan het overzicht toegevoegd kunnen worden. Zo neen, waarom niet?

4. Deelt u de mening dat in tijden van stilstand op de woningmarkt voorrealisatie, waarbij gemeenten meer statushouders huisvesten dan op grond van de taakstelling nodig is, niet wenselijk is voor de Brabantse burgers welke vaak jaren op wachtlijsten staan bij woningcorporaties? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u het eens met de opvatting dat woningweigering door statushouders verboden dient te worden, m.a.w. bij niet accepteren van toegewezen woning, vervalt de voorkeurspositie? Zoja, bent u bereid, in navolging van onder meer de provincie Friesland, om dezelfde maatregelen te nemen? Zo neen, waarom niet?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Joyce Kardol

[1]http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/gedeputeerde-staten/openbare-besluitenlijst-gedeputeerde-staten.aspx?qvi=39263