PVV: graaiers steken de kop op!

De PVV in de Provinciale Staten heeft met verbijstering gereageerd op de
het feit dat maar ongeveer 75 miljoen beschikbaar is voor directe uitgaven
aan cultuur voor Culturele Hoofdstad 2018. Dat blijkt uit de
bespreekstukken van de provincie rondom de oprichting van een stichting
voor de organisatie van Brabantstad Culturele Hoofdstad.

PVV-Statenlid Mariëtte Frijters-Klijnen: “Uit beantwoording van technische
vragen bleek dat zo’n 25 miljoen euro van de beschikbare 100 miljoen voor
Culturele Hoofdstad 2018 besteed kan en gaat worden aan zaken als marketing
en organisatiekosten. Ook de riante vergoedingen van de bestuurders vallen
dus onder deze kostenpost. We spreken dan over dagvergoedingen van 1500
euro Dat is dus wel anderhalf keer zoveel als een AOW’er per maand
ontvangt! Leg dat maar eens uit, ik kan het niet. Een bestuurder vangt dus
omgerekend een maandsalaris van zo'n 30.000 euro! Ronduit beschamend vinden
wij dat!"

Zij vervolgt: “Tot nu toe is de Brabander voorgehouden dat er 100 miljoen
beschikbaar zou zijn voor Culturele Hoofdstad. Als je het gegraai van de
bestuurders en de overmatige kosten van de stichting niet meerekent, dan
zou je inderdaad deze indruk kunnen krijgen. Dat er zoveel aan de
strijkstok blijft hangen is de Brabantse belastingbetaler niet verteld.
Overigens wisten wij op basis van een onderzoek al dat de Brabanders niet
op dit project zitten te wachten, en wij geven ze groot gelijk." 

Reden om Gedeputeerde Staten om een uitleg te vragen middels statenvragen:

Geacht college,

Door de PVV zijn op 3 maart 2012 technische vragen gesteld over oprichting van een stichting ten behoeve van Culturele Hoofdstad. Deze vragen zijn door u op 8 maart 2012 beantwoord. Een van de vragen was: "In het financiële kader wordt gesteld dat opdrachtnemer zal zorgen dat over de hele looptijd vanaf 2014 minimaal 75% van het beschikbare budget wordt besteed aan culturele projecten die zich uitstrekken over geheel BrabantStad en het omliggende gebied. Wat is 75% van het beschikbare budget uitgedrukt in euro's en kunt u een begroting aanleveren waar de resterende 25 % aan besteed gaan worden? Het antwoord op deze vraag was: "Voor het centrale budget waar punt 7 van de financiële uitgangspunten naar verwijst wordt uitgegaan van € 100 mln. 75% daarvan is € 75.000.000. De overige maximaal 25%, maximaal € 25.000.000 zullen, verdeeld over de gehele periode tot en met 2020, bestemd worden voor communicatie/marketing en andere uitvoeringskosten. De totale begroting maakt deel uit van het dossier dat in juni aan uw Staten wordt voorgelegd."

Dit leidt tot de volgende vragen van de PVV fractie.

1. Bent u het eens met de PVV dat maximaal 25 miljoen euro dus niet direct aan Brabantse cultuur worden besteed? Zo nee waarom niet?

2. PS moet een beslissing op 30 maart 2012 nemen over de oprichting van de stichting. Kunt u de andere uitvoeringskosten nader specificeren voor deze datum? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wanneer kan onze fractie deze dan tegemoet zien?

3. Is het niet zo dat beslissingen moeten worden genomen op volledige informatie, verstrekt door GS? Waarom onthoudt u PS dan de informatie over de totale en gespecificeerde begroting tot juni? Kunt u hier uitgebreid een motivatie voor geven? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u het met ons eens dat geen gewogen afweging kan worden gemaakt als alle relevante informatie niet aan de volksvertegenwoordigers beschikbaar worden gesteld? Zo nee, waarom niet?

5. Kunt u aangeven welk gedeelte van de maximaal 25 miljoen euro uitbetaald wordt aan salarissen en vergoedingen van het bestuur en de directeuren van de stichting? Zo nee, waarom niet?

6. Is de bevolking van Brabant eerder geïnformeerd over het feit dat maximaal 25 % van hun 100 miljoen aan belastinggeld aan andere zaken dan cultuur wordt besteed? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke manier en wanneer?

7. Bent u bereid openheid van zaken te geven aan de Brabantse bevolking over verspilling van maximaal 25 miljoen euro aan zaken die niet direct ten goede komen aan hen? Zo nee, waarom niet?

Er wordt prijs gesteld op schriftelijke beantwoording van deze vragen.

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Mariëtte Frijters-Klijnen