PVV Noord-Brabant eist opheldering over dure inhuur artistiek directeur Martijn Sanders

In een artikel in het Brabants Dagblad van 20 maart 2012 wordt gesteld dat "Volgens de woordvoerder van het programmabureau, dat de kar trekt in de race om Brabant in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te maken, wordt het bedrijf van Sanders ingehuurd." Opvallend is dat het bedrijf van Sanders maar één werknemer heeft: directeur Martijn Sanders!

Ook stelt Sanders dat er voor hem reeds een baan als adviseur is gereserveerd in de op te richten stichting voor Culturele Hoofdstad.

Mariëtte Frijters-Klijnen, Statenlid PVV Noord-Brabant: "Het is van de gekke dat de heer Sanders alvast zijn stoeltje heeft gereserveerd in een stichting, waarover nog een besluit moet vallen, waaraan nog vele bezwaren en onduidelijkheden kleven, en waarin de profielen voor de bestuursleden en de directie nog moeten worden ingevuld. Dit tekent toch wel de verregaande arrogantie en wellicht achterkamertjespolitiek".

Zij vervolgt: "Dit hele verhaal begint steeds meer te stinken. Wij wensen de onderste steen boven!"

De PVV Noord-Brabant heeft daarom in Statenvragen om duidelijkheid verzocht. Verder beraadt de PVV zich op een motie om de eventuele vergoedingen van de bestuurders, directeuren en andere medewerkers tot alleszins aanvaardbare normen terug te brengen. Onderstaand de Statenvragen:

Geacht college,

1. Bent u bekend met het artikel van Breda Vandaag[1] waarin dhr. Sanders via zijn woordvoerder laat weten dat "Die 1500 euro geen salaris is"?

Het betreffende artikel stelt vervolgens "Volgens de woordvoerder van het programmabureau, dat de kar trekt in de race om Brabant in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te maken, wordt het bedrijf van Sanders ingehuurd."

2. Uit hoeveel personen bestaat het bedrijf van de heer Sanders?

3. Wat zijn de totale kosten van de inhuur van de B.V. van de heer Sanders tot nu toe?

4. Op hoeveel arbeidsuren en hoeveel personen hebben deze kosten betrekking? Graag specificatie bijvoegen.

5. Kunt u de PVV de opdrachtovereenkomst van de inhuur doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

6. Waarom reageert de heer Sanders via een woordvoerder?

7. Is deze woordvoerder specifiek ingehuurd om het woord te doen voor de heer Sanders? Zo ja, wie betaalt dit?

8. Is deze woordvoerder verbonden aan het programmabureau? Zo ja, wie heeft hem aangesteld?

9. Indien deze woordvoerder is verbonden aan het programmabureau, wat is zijn dagvergoeding?

10. Is deze woordvoerder verbonden aan de B.V. van de heer Sanders, die door de provincie wordt ingehuurd?

In de beantwoording van PVV Statenvragen van 6 september 2011, kenmerk 2796036, stelt het college dat "De artistiek leider werkt op basis van een opdrachtovereenkomst met een marktconforme dagvergoeding van € 1500". Dit wekt de indruk dat met de heer Sanders een individuele overeenkomst is gesloten.

11. Waarom heeft u niet aangegeven dat het bedrijf van de heer Sanders is ingehuurd?

12. Kent u het artikel in het Brabants Dagblad van 20 maart 2012[2], waarin bij monde van de heer Sanders wordt gesteld dat hij niet in dienst treedt van de op te richten stichting, maar zelfstandig adviseur blijft?

13. Mag de PVV concluderen, gezien de uitlating van de heer Sanders, dat er kennelijk al overleg heeft plaatsgevonden over de inhuur van de heer Sanders als directeur? Zo ja, wanneer heeft dat plaatsgevonden? Wie waren bij dat overleg betrokken? Welke afspraken zijn er precies gemaakt? Graag zien wij de notulen van dit overleg tegemoet. Hoe rijmt u de constructie van extern adviseur met de (concept)statuten van de stichting waarin gesproken wordt over een aan te stellen artistiek directeur? Kunt u aangeven waar in de (concept) statuten de door de heer Sanders geclaimde functie van zelfstandig adviseur een plaats heeft gekregen? Zo nee, waarom niet?

14. Impliceert de uitlating van de heer Sanders dat hij niet in dienst zal treden als artistiek directeur?

15. Indien de heer Sanders wel beoogd artistiek directeur is, hoe verhoudt zich dit met de nog te schrijven profielschets van de artistiek directeur? Bent u het eens met de PVV, indien de heer Sanders beoogd directielid is, dat het opstellen van een profiel voor een artistiek directeur een wassen neus is? Zo nee, waarom niet?

16. Als de heer Sanders ook als artistiek directeur wordt aangesteld van de op te richten stichting, is er dan ook sprake van inhuur van zijn bedrijf? Zo nee, via welke constructie komt de aanstelling als directeur dan wel tot stand?

17. De heer Sanders is directeur van een bedrijf dat als potentieel concurrerend of belanghebbend kan worden gezien ten aanzien van de doelstellingen van Culturele Hoofdstad. Hoe verhoudt dit zich met het gestelde in de (concept)statuten van de op te richten stichting?

De gemeenteraad van Den Bosch is het unaniem eens met een motie om het salaris van de directie van de nieuwe stichting Brabant Culturele Hoofdstad 2018 aan banden te leggen. De directie van de nog op te richten stichting mag volgens dat aangenomen voorstel niet meer verdienen dan burgemeester Ton Rombouts van de gemeente Den Bosch.

18. Hoe staat het college tegenover deze motie? Is het college bereid om de (concept)statuten in lijn te brengen met deze motie? Zo nee, waarom niet?

Met belangstelling wachten wij uw schriftelijke antwoorden af.

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Mariëtte Frijters-Klijnen

[1] http://www.bredavandaag.nl/nieuws/algemeen/2012-03-20/brabantstad-2018-1500-euro-per-dag-is-geen-salaris

[2] http://www.brabantsdagblad.nl/regios/10701943/Brabant-heeft-meeste-geld-over-voor-titel-2018.ece