Statenvragen beschikbare budget Eindhoven/Brabant 2018

Geacht college,
In de Memorie van Antwoord/Nota van Wijziging 12/12D spreekt het college op pagina 5/7 over een (nog uit te werken) totale begroting –inclusief bijdragen van het Rijk en sponsors ad € 40 mln.- voor Eindhoven/Brabant 2018 van € 140 mln. En dat betekent minimaal € 105 mln. voor cultuurprojecten.

Dit roept bij de PVV fractie de volgende vragen op:

1. In de begrotingen die aan PS voorliggen wordt steeds uitgegaan van een bedrag van € 100 mln. Waar komt het bedrag van € 140 mln. vandaan, meer specifiek: in welk gremium en wanneer is gemeld dat Rijk en sponsors € 40 mln. aan Eindhoven/Brabant 2018 zullen gaan bijdragen?

2. Indien dit de eerste keer is dat dit bedrag van € 140 mln. als totale begroting voor Eindhoven/Brabant 2018 wordt genoemd, waarom is PS daar niet in een eerder stadium van op de hoogte gesteld?

3. Welke zekerheid c.q. garanties zijn er over het bedrag van € 40 mln.?

4. Indien wordt uitgegaan van een dergelijke substantiële bijdrage van Rijk en sponsors, is dan ooit overwogen om dit in mindering te brengen op het voorziene budget van € 100 mln. van de provincie en de Brabantsteden? Zo nee waarom niet?

5. Is het correct dat uit de Memorie van Antwoord mag worden afgeleid dat er een bedrag van € 35 mln. (nl. € 140 – € 105) naar communicatie, marketing onderzoek (ruim 13%) , staf en organisatie (12%) gaat? Zo nee, wat is dan de berekening?

6. Bent u het eens met de PVV dat uit de Memorie van Antwoord kan worden geconcludeerd dat de kosten voor overhead, zoals genoemd in vraag 3, een vast percentage van het totale budget vormen en derhalve flexibel in euro's is? Zo nee, waarom niet?

7. Waarom is niet gekozen voor een vast budget voor genoemde overheadkosten?

8. Indien percentages worden gehanteerd, worden Rijk en sponsors ook op de hoogte gesteld van het feit dat 25 % van hun bijdrage aan overhead worden besteed? Zo nee, waarom niet?

9. Waarop is de geschatte uitgave van het bedrag van € 140 mln. gebaseerd, als volgens de Memorie van Antwoord de begroting nog moet worden uitgewerkt en er nog geen concreet cultureel programma voorligt?

Met belangstelling wachten wij uw schriftelijke antwoorden af.

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Mariëtte Frijters-Klijnen