PVV Noord-Brabant: gesjoemel met Brabants belastinggeld bij projectbureau Eindhoven|Brabant2018

Na onderzoek van openbare documenten die betrekking hebben op Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018 heeft de PVV schokkende ontdekkingen gedaan. Zo is er voor tonnen aan Brabants belastinggeld besteed bij KesselsKramer in Amsterdam, waarvan de heer Erik Kessels, een persoonlijke kennis van de artistiek leider Martijn Sanders van Eindhoven|Brabant2018, directeur is.

"Opdrachten aan de heer Kessels persoonlijk voor ruim 40.000,- euro voor zo'n 150 uurtjes werk waren bijvoorbeeld geen uitzondering", zegt Mariëtte Frijters-Klijnen, vicefractievoorzitter van de PVV in Brabant. "Ik heb me in alle ernst afgevraagd of er in Noord-Brabant geen geschikte bedrijven te vinden waren, die dezelfde werkzaamheden beter en vooral goedkoper konden uitvoeren."

Ook een rekening voor een juridische check op een documentje van nog geen 2 ½ kantje schoot de PVV in het verkeerde keelgat. "3 uur à raison van 300 euro per uur is belachelijk", zegt Frijters, "zeker omdat dit is uitbesteed aan een advocatenkantoortje in Amsterdam, waarbij Martijn Sanders nota bene zelf als adviseur werkzaam is!"

De PVV is van mening dat de deksel van de Culturele Hoofdstad beerput gelicht moet worden en verzoekt het college van Gedeputeerde Staten, naast het beantwoorden van indringende vragen over bestedingen en belangenverstrengeling, een onafhankelijk en diepgaand onderzoek in te laten stellen naar verdere onregelmatigheden bij het projectbureau.

Onderstaand de Statenvragen: 

Uitgaven en belangenverstrengeling projectbureau Eindhoven|Brabant 2018.

Geacht college,

Enige tijd geleden heeft de PVV fractie Noord-Brabant Gedeputeerde Staten gevraagd om de documenten te mogen ontvangen die samenhangen met de organisatie en financiën rondom Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018, het project dat de belastingbetaler minimaal 100 miljoen euro gaat kosten en waarvan het rendement nog hoogst onduidelijk en hoogst onzeker is. Van deze 100 miljoen moet 50 miljoen via de provinciale begroting worden opgebracht en moeten 5 Brabantse steden ook elk 10 miljoen bijdragen. 100 miljoen euro aan Brabants belastinggeld dus.

Reeds nu -in de bidbookfase van dit elitaire droomproject- worden miljoenen uitgegeven. Aan kunst- en cultuurprojecten waarvan de belastingbetaler zich terecht mag afvragen wat het oplevert, maar ook aan marketing en entourage rondom het Culturele Hoofdstad project dat geleid wordt door de Amsterdamse grootverdiener en één van 's werelds grootste kunstverzamelaars Martijn Sanders.

De Brabantse belastingbetaler die dit elitefeest financieel mogelijk maakt zou daarvoor op zijn minst heel veel mogen terug verwachten, bijvoorbeeld dat de gelden voor dit project in Brabant worden besteed. Niets blijkt echter minder waar. De PVV fractie trof vele facturen en offertes aan van bestedingen in het kader van Eindhoven|Brabant2018 buiten Noord-Brabant.

Enkele voorbeelden:

- De firma KesselsKramer uit Amsterdam mocht onder meer de zienswijze en aanpak voor de campagnevoering Eindhoven|Brabant2018 uitvoeren à raison van €10.000, de huisstijl ontwerpen à €33.150, de productie van de fotografie à €27.000 verzorgen en de fotografie zelf verzorgen voor het bidbook à €42.000. Waren er in heel Noord-Brabant geen marketeers, fotografen en huisstijlontwikkelaars te vinden dan?

-Een factuur van 15 december 2011 is ronduit beschamend. Het handelt hier om een opdracht aan de heer Kessels van KesselsKramer persoonlijk, die à raison van 275,- euro per uur exclusief BTW in totaal 152 uur mag declareren voor de conceptontwikkeling en het design van het bidbook. Saillant detail is dat Martijn Sanders in het verleden ook heeft samengewerkt met de heer Erik Kessels[1]. In dit verband is het opvallend dat er voor zeer grote bedragen opdrachten worden verstrekt aan KesselsKramer in Amsterdam, waarvan de heer Erik Kessels directeur is.

- Drukwerk voor Eindhoven|Brabant2018 werd verzorgd door drukkerij Bink uit Leiden. Heeft Noord-Brabant geen drukkerijen?

- Firma de Streng in Amsterdam levert een geweven lint in de 2018Brabant huisstijl. In Noord-Brabant was er blijkbaar geen enkel bedrijf te vinden die dat kan maken.

- Firma Kossmann.DeJong uit Amsterdam levert à €7.840 een 'bijdrage aan het bidbook, in de vorm van een visie, in tekst en beeld'. Kennelijk uniek.

- Briefpapier Eindhoven|Brabant2018 moest in Den Haag bij OBT bv. worden gekocht (€3.926), en de enveloppen voor nog eens duizenden euro's kwamen van Bink uit Leiden. In Noord-Brabant is schijnbaar geen papier voorhanden. OBT blijkt overigens ook de huisleverancier van speciale visitekaartjes voor Sanders. Brabantse visitekaartjes volstaan niet?

Al met al is de afgelopen tijd voor tonnen aan euro's budget voor Eindhoven|Brabant2018 besteed aan bedrijven en personen buiten Noord-Brabant.

Als klap op de vuurpijl trof de PVV een factuur aan (bijlage 1) inzake een opdracht voor juridisch consult (à raison van 300 euro per uur) die is verleend aan het bedrijf waaraan Martijn Sanders nota bene zelf als adviseur is verbonden, het kantoor Bergh Stoop & Sanders in Amsterdam[2]. In normaal Nederlands heet dat belangenverstrengeling.

Onze bevindingen leiden tot de volgende vragen aan het college:

1. Bent u bekend met het feit dat er tonnen aan euro's Brabants geld in het kader van Eindhoven|Brabant2018 worden besteed buiten Noord-Brabant, zoals blijkt uit de genoemde voorbeelden en de documenten die bij de Griffie ter inzage liggen?

2. Bent u met de PVV van mening dat het gunnen van een dergelijke hoeveelheid opdrachten aan bedrijven buiten Noord-Brabant onacceptabel is? Zo nee, kunt u de PVV en de Brabantse belastingbetaler uitleggen waarom niet?

3. Kunt u inzichtelijk maken hoeveel geld inmiddels aan Eindhoven|Brabant2018 is besteed (vanaf 4 maart 2005, het moment waarop het Brabantse college haar bereidheid uitspreekt om Brabantstad te nomineren voor de titel Brabant Culturele Hoofdstad 2018) en toegezegd, en dit uitsplitsen in bestedingen binnen Brabant en buiten Brabant? Zo nee, waarom niet? Graag zien wij een totaal overzicht aan bestede middelen, waarbij we naast de verleende subsidies en projectgelden ook campagne- marketing- en ontwikkelkosten in kaart gebracht willen zien plus de totale ureninzet van betrokken provinciale ambtenaren en bestuurders.

4. Kan het college uitleggen op welke wijze het project Eindhoven|Brabant2018 financieel moet gaan renderen voor de Brabander, als zelfs nu al in de bidbookfase tonnen aan euro's weglekt uit Noord-Brabant? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bekend met het feit dat het projectbureau onder leiding van Martijn Sanders een opdracht heeft gegund aan het bedrijf waaraan hij zelf als adviseur is verbonden?

6. Hoe oordeelt het college over deze evidente belangenverstrengeling?

7. Bent u met de PVV van mening dat een artistiek leider die op kosten van de belastingbetaler reeds €1500 per dag krijgt, maar kennelijk totaal niet geïnteresseerd is in het belang van Noord-Brabant en dan ook nog eens een opdracht gunt aan een bedrijf waaraan hij zelf is verbonden, Noord-Brabant onwaardig is? Zo nee, waarom niet?

8. Kunt u de PVV uitleggen waarom de keuze destijds is gevallen op het aanstellen van beroepsnetwerker en vriendjespoliticus Martijn Sanders, die er kennelijk meer aan gelegen is zichzelf en zijn netwerk het kostbare Brabantse belastinggeld toe te stoppen dan daadwerkelijk de Noord-Brabantse belangen te dienen?

9. Bent u bereid dhr. Sanders en met hem de zakelijk leider mevrouw Huisjes, die alle facturen uit naam van het college heeft ondertekend, met onmiddellijke ingang de laan uit te sturen? Zo nee, waarom niet?

10. Is het college met de PVV van mening dat onmiddellijk een onafhankelijk onderzoek moet worden gestart om de belangenverstrengeling en mogelijke andere onrechtmatigheden bij de uitgaven van Brabants belastinggeld in het kader van Eindhoven|Brabant2018 te onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Ronald Dol

Mariëtte Frijters-Klijnen

Patricia van der Kammen

[1] http://www.archined.nl/kort-nieuws/overheid/koermeling-ontwerpt-paviljoen-expo-2010/

[2] http://www.berghstoop.com/nl/history.html

http://www.berghstoop.com/nl/sanders.html

Bijlage 1 bij Statenvragen – uitgaven en belangenverstrengeling projectbureau Eindhoven|Brabant2018 (PDF)