Statenvragen inzake Brabantse woningstimuleringsmaatregelen

Geacht College,

Vanaf 2012 tot 2018 krijgt de Provincie Noord-Brabant in het kader van de Brabantse Verkoop Garantie (BVG) maximaal 450 woningen in bezit met een totale waarde van € 101.479.900. Om de verkoop van nieuwbouwhuizen te bevorderen, garandeerde de provincie met deze regeling dat Brabanders hun huis kunnen verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs. De provincie wordt nu eigenaar van een aantal woningen. Om deze woningen te verkopen is een makelaar aangesteld. Dit roept bij ons de volgende vragen op.

1. Bent u bekend met het bericht ''Provincie laat haar huizen door Eindhovense makelaar verkopen''[1]? Klopt dit bericht? Zo neen, welke genoemde feiten zijn volgens het college onjuist?

2. Indien het bericht juist is, kunt u uitleggen waarom de details van de aanbestedingsovereenkomst via de media aan PS worden gecommuniceerd en niet via de gebruikelijke wegen? Zo neen, waarom niet?

3. Deelt u onze mening dat PS hier als eerste over geïnformeerd had moeten worden? Zo neen, waarom niet?

4. Indien het bericht juist is, hoe kunt u dan verklaren dat informatie over de aanbestedingsprocedure kennelijk al openbaar is? Kunt u toelichten waarom de PVV die ondanks herhaaldelijk aandringen deze informatie niet van u heeft ontvangen? Zo neen, waarom niet?

5. Kunt u per ommegaande, dan wel zo snel mogelijk, alle informatie omtrent de aanbesteding, inclusief de aanbestedingsovereenkomst, aan PS doen toekomen? Zo neen, waarom niet?

6. Kunt u in een helder en duidelijk overzicht de verwachte miljoenenstrop prognosticeren, onderverdeeld in waardevermindering, kosten koper, makelaarskosten, VVE/appartementskosten en overige? Zo neen, waarom bent u niet bereid de Brabantse burger een duidelijk beeld te geven over de manier waarop met het belastinggeld is omgesprongen?

7. Deelt u onze mening dat het GS zou hebben gesierd als zij na het echec van het Brabantse Verkoop Garanties en de miljoenenstrop voor de Provincie, PS serieus zou hebben genomen en deze informatie eerst via PS had moeten spelen? Zo neen, waarom niet?

In het kader van project Stimulering woningbouw participeert de provincie in een aantal projecten met renteloze leningen, garantiestellingen en het Brabants Investeringsfond Nieuwbouwwoningen (BIFN).

Aquaveste en Meerrijk zijn bouwprojecten waarin de provincie deelneemt. Voor eerstgenoemde is aan de gemeente Eindhoven een renteloze lening verstrekt voor een afnamegarantie aan de ontwikkelaar. Voor project Meerrijk is afgesproken dat op moment van oplevering de onverkochte woningen worden besproken. De gemeente Eindhoven is met de provincie in gesprek over toepassing van het BIFN voor de resterende maximaal 70 onverkochte woningen.

8. Bent u het met de PVV eens dat een decentrale overheid zich verre van woningaankoop met belastinggeld moet houden? Zo neen, waarom niet?

9. Deelt u de mening van de PVV dat de Provincie geen middelen ter beschikking dient te stellen aan gemeenten voor woningaankopen of zelf nog meer woningen dient aan te kopen? Zo neen, waarom niet? Wat zijn de financiële gevolgen in deze?

10. Kunt u de PVV een helder en duidelijk overzicht verschaffen met de projecten en status onder Stimulering woningbouw met een onderverdeling in renteloze leningen, garantiestellingen en het BIFN? Zo neen, waarom niet?

Geconstateerd is dat woningcorporatie WSG haar verplichtingen uit de contragarantie-overeenkomst omtrent de renteloze lening niet naleeft[2].

11. Deelt u de mening dat indien afspraken niet worden nageleefd de betrokken partij voor de rechter gedaagd dient te worden? Zo neen, waarom niet?

Doel van deze regelingen was en is om de verkoop van nieuwbouwhuizen te bevorderen en de stagnatie op de woningmarkt te bestrijden. Huidige situatie is echter dat er ruim 40.000 woningen langdurig te koop staan in Brabant.

12. Wat is de wil en de inzet van het College, afgezien van de in de regeling BVG genoemde doorlegging, om de verkoop van bestaande Brabantse woningen te bevorderen?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Joyce Kardol

[1]http://www.omroepbrabant.nl/?news/179055972/Provincie+laat+haar+huizen+door+Eindhovense+makelaar+verkopen.aspx

[2]http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/agenda-en-vergaderstukken-statencommissies/crow.aspx?qvi=40848