Statenvragen inzake begrotingstekort Noordbrabants Museum

Geacht college,

In een artikel in het Brabants Dagblad d.d. 17 oktober[1] 2012 wordt gesteld dat het Noordbrabants Museum in Den Bosch met een begrotingstekort kampt van 313.000 euro. De gemeente zou eerdere toezeggingen niet nakomen.

De PVV heeft hierover de volgende vragen:

1. Bent u bekend met dit artikel?

2. Is het college door betrokkenen vooraf geïnformeerd dat dit stond te gebeuren of heeft zij dit ook uit de media moeten vernemen?

3. Welke actie heeft het college reeds ondernomen of gaat het ondernemen nu dit gemeld is?

4. Waarom is niet contractueel vastgelegd dat de gemeentelijke subsidie procentueel gelijk zou stijgen met de subsidieverhoging van de provincie?

5. Klopt het dat het college hier niet blij mee is, zoals directeur Charles de Mooij stelt? Wat is hiervan de reden en kunt u "niet blij" nader specificeren?

6. Kunt u een heldere omschrijving geven van "exposities op niveau"? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u het eens met de PVV dat door slim management ook "exposities op niveau" mogelijk zijn, zonder dat daar direct een exorbitant kostenplaatje voor de belastingbetaler aan hangt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid de directie van het Noordbrabants Museum hierop aan te spreken?

8. Gaat u met de gemeente Den Bosch en de directie van de Stichting Noordbrabants Museum naar een oplossing zoeken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, in welke richting denkt u een oplossing te kunnen vinden?

Met belangstelling wachten wij uw antwoorden af.

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie,

Mariëtte Frijters-Klijnen

[1] http://www.brabantsdagblad.nl/regios/denbosch/11881086/Noordbrabants-Museum-kampt-met-tekort.ece