PVV stomverbaasd over Landerdse varkenssoap

In Noord-Brabant wordt al jarenlang geworsteld met de omvang van de veestapel en de daaraan gerelateerde gezondheidsrisico's. Kortgeleden hadden we de geitensoap in het Brabantse Landerd en nu hebben we een varkenssoap in het Brabantse Landerd. De PVV-fractie is dan ook stomverbaasd dat de Provincie en gemeente de wettelijke mogelijkheden niet aanpakken om de intensieve veehouderij tegen te gaan. PVV-Statenlid Joyce Kardol stelt dat dit weer een typisch voorbeeld is van onverantwoord gedrag door de gemeente Landerd. "Het is van de zotte dat in een gemeente en Provincie zo laks wordt omgegaan met het verlenen van een vergunning voor een varkensflat. Dit is de tweede keer dat het fout gaat in Landerd . Ik wil weten wie hiervoor het boetekleed gaat aantrekken''. De PVV gaat aanvullende Statenvragen stellen aan Gedeputeerde Staten over deze kwestie:

Geachte college,

Op 9 oktober heeft u vragen beantwoord onder kenmerk 3278301 aangaande de bouwvergunning in twee fasen voor de Zeelandsedreef 31 te Schaijk, waarvoor dank. De beantwoording gaf echter aanleiding tot aanvullende vragen, die mondeling zijn gesteld tijdens de rondvraag van de commissie ROW d.d. 2 november 2012. De beantwoording van deze vragen door de Gedeputeerde was op bepaalde punten onvolledig, onduidelijk danwel onbevredigend. Om tot een juiste oordeelsvorming te komen hebben wij de volgende aanvullende vragen.

Op vraag 3 antwoordt u op onderstaande wijze, conform artikel 56a lid 7 van de Woningwet:

''Als de gemeente de eerste fase bouwvergunning heeft verleend, kan daar in de aanvraag tweede fase niet op terug worden gekomen, behoudens als die aanvraag niet tijdig bij de gemeente is ingekomen. De aanvraag voor de tweede fase vergunning is echter tijdig (binnen twee jaar nadat de eerste fase vergunning onherroepelijk is geworden) bij de gemeente ingediend''.

In artikel 56a lid 6 sub a en b van de toen geldende Woningwet is echter het volgende opgenomen:

Burgemeester en wethouders kunnen het besluit waarbij de bouwvergunning eerste fase is verleend, intrekken indien:

a. blijkt, dat zij dit besluit ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave hebben genomen, of dat gegevens of bescheiden als bedoeld in artikel 40a, tweede lid, niet tijdig zijn overgelegd, of

b. niet binnen 12 maanden na het onherroepelijk worden van het besluit een aanvraag om een bouwvergunning tweede fase is ingediend.

Dit roept bij de PVV fractie de volgende vragen op:

Uw antwoord is conform artikel 56a lid 7 van de Woningwet. Bent u echter ook bekend met artikel 56a lid 6 sub a en b van de toen geldende Woningwet?

Tijdspad:

18 maart 2010 Aanvraag bouwvergunning 1e fase ontvangen door gemeente Landerd

19 maart 2010 Besluit PS dat houden van dieren in twee lagen onmogelijk maakte

20 maart 2010 Besluit PS in werking getreden

16 april 2010 Bouwvergunning 1e fase vergunning verleend

2 juni 2010 Bouwvergunning 1e fase onherroepelijk geworden

12 april 2012 Aanvraag bouwvergunning 2e fase ontvangen door gemeente Landerd

24 mei 2012 Bouwvergunning 2e fase van rechtswege verleend (artikel 46, lid 5 van de Woningwet)

Uit bovenstaande tijdspad en regelgeving blijkt dat na één jaar na het onherroepelijk worden van fase 1 de aanvraag fase 2 is ingediend.

Gezien de aanvraag 2e fase ruimschoots na 2 juni 2011 is ingediend, deelt u de mening van de PVV dat er in de periode van 2 juni 2011 tot 24 mei 2012 op basis van de gewijzigde regelgeving in de Verordening Ruimte de gelegenheid was om Burgemeester en Wethouders van de gemeente Landerd te verzoeken de bouwvergunning in te trekken? Zo ja, waarom heeft u hierop niet geanticipeerd? Zo neen, waarom niet?

3. Deze vergunning voor de bouw van een varkensstal van 2 bouwlagen, in de volksmond ook wel een 'varkensflat' genoemd, past niet in het gewenste huidige beleid van de provincie. Welke juridische mogelijkheden zijn of waren er in de periode van 18 maart 2010 tot heden beschikbaar om als Provincie of gemeente Landerd de verlening van deze vergunning te voorkomen? Waarom hebt u van deze mogelijkheden geen gebruik gemaakt, of de gemeente Landerd verzocht van deze mogelijkheden gebruik te maken? Indien er nog mogelijkheden zijn, bent u bereid om hiervan alsnog gebruik te maken, danwel de gemeente Landerd te verzoeken hiervan alsnog gebruik te maken? Zo nee, waarom niet?

Het college heeft meermaals aangegeven geen gratis adviesbureau te zijn. De door Nieuwsuur[1] genoemde geitensoap is echter nog maar net afgelopen of we hebben nu een Brabantse varkenssoap.

4. Waarom is er vanuit de provincie niet gemonitord en geadviseerd op naleving van de Verordening Ruimte, met name aan een gemeente welke eerder onder toezicht is geplaatst en waarbij deze problematiek kortgeleden nog speelde bij een geitenstal?

5. Wat kan en wil de provincie verbeteren aan communicatie en handhaving om zorg te dragen dat de regelgeving in de Verordening Ruimte, met name in de gemeente Landerd, wordt nageleefd?

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

Joyce Kardol

[1] http://nieuwsuur.nl/onderwerp/427866-lakse-aanpak-megastallen.htm