Statenvragen: salarisaanpassing van Sanders kon blijkbaar wél, ondanks 'Nee' van gedeputeerde

Op de website van 2018Eindhoven|Brabant[1] trof de PVV Noord-Brabant een opmerkelijk bericht aan, namelijk dat het contract van Martijn Sanders (artistiek directeur van het Brabant Culturele Hoofdstad project) met oorspronkelijke looptijd tot 31 december 2013, door de nieuw opgerichte stichting 2018Eindhoven|Brabant is overgenomen en zijn salaris zou zijn aangepast.

 

Eerder in 2012 was de vergoeding van Sanders verschillende malen onderwerp van bespreking waarbij de PVV aan het College om aanpassing van die vergoeding vroeg tegelijkertijd met de oprichting van de Stichting. Het College gaf bij monde van gedeputeerde Van Haaften aan en hield vol geen invloed te willen uitoefenen op de toen vastgelegde contractuele en beloningsstechnische zaken met de heer Sanders.Volgens het College was er geen noodzaak om in te breken in het lopende contract met Sanders, en zou -met het oog op de geuite zorgen over de boven-Balkenende vergoeding van Sanders en de toekomstige toepassing van de in Provinciale Staten overeengekomen Brabantnorm- de beloningskwestie met ingang van 2014 worden geadresseerd[2].

 

"Toch vreemd dat het salaris kennelijk nu wel is aangepast, terwijl de gedeputeerde eerder volhield dat contractbreuk geen optie was", aldus Frijters-Klijnen van de PVV Noord-Brabant. "Hoewel wij natuurlijk heel blij zijn met elke verlaging van de vergoeding die Sanders krijgt, is het gewoon vreemd dat het College volhield er niet aan te gaan tornen tot 1 januari 2014."

Reden voor de PVV Noord-Brabant om vragen te stellen over de gang van zaken:

 

Geacht college,

 

 

 

Op de website van 2018Eindhoven|Brabant[1] trof de PVV Noord-Brabant een opmerkelijk bericht aan, namelijk dat het contract van Martijn Sanders (artistiek directeur van 2018ECH) met oorspronkelijke looptijd tot 31 december 2013, door de nieuw opgerichte stichting 2018Eindhoven|Brabantis overgenomen en de vergoeding per uur voor verleende diensten is aangepast en nu overeen komt met dat van een senior projectmanager bij de provincie of gemeente.

 

 

 

Eerder in 2012 is de vergoeding van Sanders onderwerp van bespreking geweest in onder andere de Statenvergaderingen van 30 maart 2012 en 22 juni 2012.De PVV Noord-Brabant heeft diverse malen en nadrukkelijk ook in die vergaderingenhaar verontwaardiging geuit over de exorbitante boven-Balkenende beloning van de heer Sanders, die maar liefst €1.500 per dag opstreek, een bedrag waar veel hardwerkende Brabanders een maand voor moeten werken. De PVV vroeg daarbij aan het College om aanpassing van die vergoeding via en gelijktijdig met de oprichting van de Stichting. Het College heeft bij monde van gedeputeerde Van Haaften aangegeven en volgehouden geen invloed te willen uitoefenen op de toen vastgelegde contractuele en beloningsstechnische zaken met de heer Sanders. Volgens het College was er geen noodzaak om in te breken in het lopende contract met Sanders, en zou -met het oog op de geuite zorgen over de boven-Balkenende vergoeding van Sanders en de toekomstige toepassing van de in Provinciale Staten overeengekomen Brabantnorm- de beloningskwestie met ingang van 2014 worden geadresseerd[2]. Dit werd ook bevestigd door het gestelde in het overzicht van BrabantStadbreed geuite wensen en bedenkingen en het standpunt van de gezamenlijke BrabantStadcolleges daarbij.[3]

 

 

 

Blijkens het bericht op internet was inbreuk op de opdrachtovereenkomst en aanpassing van de beloning echter kennelijk wel mogelijk.

 

 

 

Dit leidt tot de volgende vragen:

 

 

 

 

 

1. Is het College op de hoogte van de beloningsaanpassing van Martijn Sanders zoals gecommuniceerd op de website van 2018ECH1?

 

 

 

2. Hoeveel bedraagt het totale jaarsalaris van Sanders nu na de aanpassing en hoeveel uren per jaar moet hij daarvoor contractueel werken?

 

 

 

3. Voldoet het nieuwe salaris van de heer Sanders omgerekend naar een voltijds aantal uren aan de Brabantnorm (144.000 euro voor een voltijdse werkweek)?

 

 

 

4. Bevatte de oorspronkelijke overeenkomst (d.d. eind 2010) met Sanders een ontbindingsmogelijkheid?

 

 

 

4a. Zo nee, wanneer en op welke wijze heeft de ontbinding en overname door de stichting 2018Eindhoven|Brabant dan nu plaatsgevonden?

 

 

 

4b. Zo ja, kunt u de exacte formulering weergeven van de ontbindingsclausule uit de oorspronkelijke opdrachtovereenkomst met Sanders?

 

 

 

4c. En zo ja, waarom heeft het College aan Provinciale Staten ter vergadering beweerd en volgehouden dat de bestaande overeenkomst met de heer Sanders zou worden gerespecteerd tot het einde van de looptijd?

 

 

 

4d. Kunt u de PVV de gewijzigde opdrachtovereenkomst doen toekomen? Zo nee, waarom niet?

 

 

 

5. Concludeert het College net als de PVV dat het College Provinciale Staten verkeerd heeft geïnformeerd tijdens de Statenvergadering? Zo nee, waarom niet?

 

 

 

 

 

Hoogachtend,

 

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

 

 

 

 

 

 

 

Mariëtte Frijters-Klijnen

 

Patricia van der Kammen