Statenvragen Werkbezoek Parma 5 t/m 8 februari 2013

Geachte college,

 

Op 11 en 21 december heeft u middels een memo met kenmerk 3324579 getracht aan Provinciale Staten de meerwaarde van een werkbezoek aan Parma nader te onderbouwen. waarbij talloze argumenten worden aangedragen om een duur buitenlands werkbezoek te legitimeren. ‘’Het werkbezoek heeft tot doel gezamenlijk de beoogde koers te beproeven, de consequenties ervan te doorzien en heldere, concrete en nakoombare afspraken vast te leggen in een verplichtend convenant’’. De bedoeling is om snelheid te maken in de voortgang van de transitie Stad en Platteland.

Dit werkbezoek roept bij de PVV fractie de volgende vragen op:

 

 1. Waarom wordt met de nieuw in te richten themacommissie Transitie Stad & Platteland (TSP) en de directe partners niet een werkbezoek gebracht aan de Brabantse (innovatieve) veehouderij?

 

 1. Op basis van de documentatie blijkt dat dit werkbezoek vooral als doel heeft om besprekingen te voeren om lijnen uit te zetten en knopen door te hakken. Waarom kunnen dergelijke besprekingen niet gewoon op het Provinciehuis plaatsvinden of desnoods op locatie in Brabant waarmee zowel tijd als kosten worden bespaard?

 

 1. Bent u het met de PVV eens dat dit werkbezoek deze aanduiding niet verdient, maar in feite niet meer is dan een elitair snoepreisje op kosten van de belastingbetaler?

 

 1. 4.Op het programma staat een excursie ‘’food Parma’’ en contacten kennisinstellingen. Hoe denkt u aan de Brabantse burgers om voor twee dagen vergaderen en één middag excursie een vierdaagse buitenlandreis Parma te kunnen verantwoorden?

 

 1. 5.Onderdeel van het werkbezoek is de excursie ‘’food Parma’’, die veel gelijkenis vertoont met de in 2006 gehouden Brabantse studiereis naar Parma[i] van Agro & Co georganiseerd voor ondernemers, marketeers en de provinciale politiek met als doel te kijken hoe in Italië een en ander wordt aangepakt. Kunt u aangeven of en zo ja welke kennisoverdracht heeft plaatsgevonden en welke lessen zijn getrokken? Deelt u de mening van de PVV dat er kennelijk geen enkele documentatie is opgesteld of lessen zijn getrokken gezien het College een bezoek wederom noodzakelijk acht? Zo neen, hoe oordeelt u dan?

 

 1. Kunt u in een helder en duidelijk overzicht expliciet weergeven welke personen meereizen, hoe hoog de kosten van dit bezoek per persoon zijn en wat de totale kosten van dit bezoek zijn, onderverdeeld in het budget waaruit deze kosten worden betaald? Zo neen, waarom niet.

 

 1. Op grond waarvan heeft de selectie van de deelnemers plaatsgevonden en wat is hun betrokkenheid bij de themacommissie Transitie Stad & Platteland?

 

 1. Wat is de rol van de Brabantse Milieu Federatie (BMF) in dit traject? Is het College het met de PVV eens dat milieuoverwegingen via de reguliere politieke lijnen en beleidsoverwegingen meer dan voldoende geborgd zijn? Zo neen, waarom niet? Zo ja, is het College bereid BMF te melden dat haar aanwezigheid niet gewenst is?

 

 1. 9.Door deze werkbijeenkomst te houden in het buitenland en buiten de reguliere vergaderdagen van Provinciale Staten, worden de deelnemende Statenleden in een bestuurlijke rol gedwongen. Ook wordt het besluitvormingstraject hiermee ontransparant en volledig buiten het reguliere democratische oog en de controle van PS gebracht. Hoe oordeelt het College over deze ontransparante achterkamermethode van besluitvorming? Hoe wil het College een verplicht convenant samenstellen als niet alle politieke partijen (kunnen) deelnemen aan de reis naar Parma en tevens de reguliere informatie-uitwisseling en het dualisme niet via de gebruikelijke procedure geborgd is?

 

 1. Deelt het College de mening van de PVV dat, in tijden van bezuiniging, dit soort snoepreisjes een verkwisting zijn van Brabants belastinggeld? Zo ja, bent u bereid af te zien van dit werkbezoek aan Parma? Zo neen, waarom niet?

 

 1. Bent u bereid om de reis naar Parma te schrappen en in plaats daarvan het idee van de PVV-fractie te omarmen om een meerdaagse werkbijeenkomst te organiseren op ons Brabantse provinciehuis met een bezoek aan innovatieve veehouderijen in Brabant, waarbij ook snel op grote ‘’vlieghoogte’’ gekomen kan worden door met de nieuwe themacommissie TSP de discussie aan te gaan en hiermee ca € 50.000 aan belastinggeld te besparen? Zo neen, waarom niet?

 

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

 

Joyce Kardol

 

Meer lezen:

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21203199/__Woede_om_duur__snoepreisje___.html

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21204945/__Brabant_zet_week_Parma_door__.html