Statenvragen Onwenselijk arbeidsmigrantenpension in Etten-Leur

Geachte college,

De gemeente Etten-Leur wil, gesteund door een commerciële uitzendorganisatie, 400 arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese (MOE) landen huisvesten in één gebouw in het buitengebied op de hoek van de Bankenstraat/Hoevenseweg. Dit initiatief roept bij de PVV fractie de volgende vragen op:

1. Bent u bekend met het initiatief voor de bouw van een arbeidsmigrantenpension1 in het buitengebied van Etten-Leur?

2. De gronden aan de noordzijde van de Hoevenseweg hebben een agrarische bestemming. De bouw van een arbeidsmigrantenpension is daarmee in strijd met het bestemmingsplan en lijkt in strijd te zijn met de Verordening Ruimte. Is er sprake van strijdigheid met de Verordening Ruimte? Zo ja, bent u bereid om bij het college van de gemeente Etten-Leur een zienswijze in te dienen met een negatief advies aangaande de benodigde wijziging van het bestemmingsplan? Zo neen, waarom niet?

3. Is het college nog steeds van mening dat permanente huisvesting van arbeidsmigranten in het buitengebied – agrarische locaties onwenselijk is? Zo neen, waarom niet?

4. Uit onderzoek van Omroep Brabant2 en EenVandaag blijkt dat Brabanders de komst van MOE-landers geen aanwinst vinden voor de Nederlandse samenleving en dat de politiek deze problemen onderschat. In de provincie Noord-Brabant is de werkloosheid, met name onder jongeren, het afgelopen jaar sneller gestegen dan in de rest van Nederland3. Kan het college de uitkomsten van genoemde onderzoeken onderschrijven? Zo neen, waarom niet?

5. Het ontbreken aan maatschappelijk draagvlak door omwonenden en onrust voor de leefbaarheid en veiligheid wordt bevestigd door de petitie4 van het actiecomité en de bijeenkomsten. Bent u bereid om op korte termijn met de gemeente Etten-Leur in gesprek te gaan over de onwenselijkheid van dit onzalige project op deze locatie om zo omwonenden zekerheid te verschaffen over de toekomst van hun buurt? Zo neen, waarom niet?

6. Vorig jaar heeft het ministerie laten weten dat de West-Brabantse gemeenten te laks zijn in de aanpak van beleid voor MOE-landers. Wat is de status van de acties die provinciaal zijn en worden ondernomen om regionaal zorg te dragen voor huisvesting conform wet- en regelgeving?

Hoogachtend,

namens de PVV-Statenfractie Noord-Brabant,

Joyce Kardol

1http://www.bndestem.nl/regio/etten-leur/geen-mega-mensenstal-in-etten-leur-1.3655765

2http://www.omroepbrabant.nl/?news/180825892/Brabanders+Oost-Europeanen+geen+aanwinst+samenleving.aspx

3http://www.omroepbrabant.nl/?news/185706962/Harde+cijfers+werkloosheid+stijgt+het+hardst+in+Brabant.aspx

4http://www.petitie24.nl/petitie/35/geen-mega-mensen-stal-in-ettenleur