Statenvragen onzekere bijdrage Rijk aan BCH

Geacht college,

 

De Wethouder van Cultuur in Eindhoven, mevrouw Schreurs, heeft een uitspraak gedaan over een te verwachten bijdrage van OCW voor Culturele Hoofdstad 2018. Zij maakt ook deel uit van de Raad van Toezicht van de Stichting 2018Eindhoven|Brabant. De PVV gaat ervan uit dat de Raad van Toezicht met één mond spreekt en dat uitspraken van ieder individueel lid geacht kunnen worden te zijn gedragen door de gehele Raad van Toezicht.

 

De uitlating van mevrouw Schreurs en de diverse artikelen in de media leiden tot de volgende vragen:

 

  1. Is het College bekend met de uitspraak van wethouder Schreurs die stelt dat “er een brief nu is van de Minister dat ze aan het kijken is hoeveel geld vrijgemaakt kan worden. Dat is dus niet óf, maar hoeveel”?[1]
  2. Hoe verhoudt zich deze uitspraak tot de uitspraak van een woordvoerder van het ministerie van OCW in een artikel op Omroep Brabant, dat op dit moment nog niet is besloten of het rijk meebetaalt aan de plannen voor Culturele Hoofdstad?[2]
  3. Refereert de wethouder in haar uitspraak aan een mailbericht van de Minister van OCW aan de burgemeester van Leeuwarden waarin de minister de burgemeester tevens verzoekt deze mail ook door te sturen aan de burgemeesters van Maastricht en Eindhoven? Zo nee, over welke brief spreekt mevrouw Schreurs dan wel? Kunt u deze brief aan de PVV doen toekomen?
  4. Indien eerder genoemd mailbericht de basis was voor de uitspraken van wethouder Schreurs, hoe kan zij tot de conclusie komen dat er een bedrag beschikbaar zal komen? De mail geeft aan dat er gekeken wordt naar de hoogte. Bent u het met de PVV eens dat met deze gebruikte terminologie 0 euro rijksbijdrage ook tot de mogelijkheden behoort? Zo nee, waarop baseert u dat?
  5. Kunt u aangeven hoe u denkt over de juichverhalen in de diverse media, waar de wethouder van Eindhoven de indruk wekt dat het rijksgeld overvloedig richting Noord-Brabant zal gaan vloeien?[3]
  6. Bent u met de PVV van mening dat het puur bedrog van de belastingbetaler is om ongefundeerde berichten te verspreiden over vermeende rijksbijdragen?

 

 

Hoogachtend,

Namens de PVV Statenfractie Noord-Brabant,

 

Mariëtte Frijters-Klijnen

 

 

pdfBijlage: Mail Minister OCW aan burgemeester van Leeuwarden