PVV Noord-Brabant: Omerta windmolenmaffia Eneco ontoelaatbaar, Reusel stil leggen!

De PVV-fractie in Noord Brabant heeft met verbijstering kennis genomen van de “zwijgplicht” over de nadelen van windmolens die bestuurders van diverse kustgemeenten kregen in ruil voor een zak geld van Eneco voor de gemeentelijke kas.

“Niet alleen de zweem van omkoping, maar – en dat is nog veel erger – ook het opleggen van een zwijgplicht voor de periode van 20 jaar staat gelijk aan maffiapraktijken”, aldus woordvoerder Harry van den Berg, die er over zegt “hier is sprake van een omerta, iets dat het democratisch bestel in het hart treft en dat ook nog eens door een VVD-wethouder en Eneco zelf wordt goedgepraat”.

De PVV-fractie wil van het Brabantse provinciebestuur weten of Eneco er “dergelijke maffiapraktijken” op nahoudt in Noord-Brabant en eist stillegging van alle ontwikkelingen rond Eneco-windparken in Noord-Brabant, zoals bijvoorbeeld het omstreden project in Reusel, totdat de onderste steen boven is, de verantwoordelijken voor deze praktijken bij Eneco de laan uitgestuurd zijn en het bedrijf niet alleen zijn excuses aanbiedt, maar ook belooft zich nimmer meer met dergelijke praktijken in te laten.

“Het is krankzinnig. Als nu een gemeenteraadslid met negatieve vragen over windmolens komt, dan mag het bestuur deze geluiden niet bevestigen. Het moet mooi weer spelen en mag vervolgens zelfs niet opmerken dat door datzelfde mooie weer de molens voor de kust helemaal geen stroom leveren”, aldus Van den Berg.

Harry van den Berg

 

Geacht college,

Met grote verbazing heeft de PVV-fractie kennis genomen van berichtgeving(1)rondom de aanleg van Eneco windparken voor de Hollandse kust, waarbij naast de zweem van corruptie, ook nog eens 20 jaar “zwijgplicht” (“omerta”) wordt opgelegd aan het bestuur en behandelend ambtenaren en erger nog, dit zowel door Eneco als door een wethouder goedgepraat denkt te kunnen worden. Een dergelijke handelswijze vertoont een sterke gelijkenis met maffiapraktijken.

Deze omerta van de klimaatmaffia en de daarop volgende ongelooflijke reactie van zowel het bedrijf als de lokale overheid hierop, roept bij de PVV de volgende vragen op, ook in het kader van de toezichthoudende functie die de Provincie hierin vervult(3).

1. Heeft het college kennis genomen van de berichtgeving in het NRC(1)?

2. Deelt het college de mening van de PVV-fractie dat het omkopen van gemeentebesturen een niet gewenste gang van zaken is in het kader van het vormen van een onbevooroordeelde besluitvorming? Zo nee, waarom niet?

3. Deelt het college de mening van de PVV-fractie dat het opleggen van een zwijgplicht over “negatieve gevolgen van windmolens” voor o.m. het bestuur (het college) voor überhaupt enige periode, laat staan 20 jaar, de democratie op voor Nederland ongekende wijze schendt en volstrekt onacceptabel is? Zo nee, waarom niet?

4. Is het Provinciebestuur ooit geconfronteerd met zaken als “investeren in de maatschappij” door Eneco of welk ander bedrijf dan ook, teneinde het Provinciebestuur gunstig te stemmen en dit door te laten klinken richting Provinciale Staten, teneinde hiermee de besluitvorming te beïnvloeden (gezien de Provinciale rol(2))? Zo ja, wat zijn de 3 meest recente gevallen (in alle branches)?

5. Is het Provinciebestuur ooit geconfronteerd met “zwijgplicht” vanuit een bedrijf, betrekking hebbende op negatieve uitspraken over (de producten of het beleid van) het bedrijf in kwestie? Zo ja, wanneer en welk(e) bedrijf (bedrijven)?

6. Is het college bereid onderzoek te doen naar gemeenten in Noord-Brabant waar windmolens of windmolenparken van Eneco gerealiseerd, in aanbouw of gepland zijn, of zich ook hier dergelijke praktijken als naar omkoop riekende zaken en zwijgplichten hebben voorgedaan? Zo ja, op welke termijn denkt u hier antwoord op te kunnen geven? Zo nee, waarom niet?

7. Deelt het college de mening van de PVV-fractie dat alle Brabantse projecten (zoals bijvoorbeeld in Reusel) stil gelegd dienen te worden, totdat de verantwoordelijken van de pennenvruchten, zoals die te vinden zijn in de raadstukken van Noordwijk,(4)dit bedrijf verlaten hebben, het bedrijf openlijk excuses aanbiedt en belooft dergelijke praktijken nooit meer toe te passen? Zo nee, waarom niet?

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording,

Met vriendelijke groet,

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant

  1. http://www.nrc.nl/nieuws/2013/05/31/eneco-betaalt-gemeenten-voor-lobby-windenergie/ 
  2. http://www.arcadis.nl/Belangrijke_rol_provincie_bij_windenergie.aspx 
  3. http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/samenwerking/gemeenten/toezicht-op-gemeenten/interbestuurlijk-toezicht.aspx 
  4. http://www.noordwijk.nl/Docs/BIS/RAAD/13/04%2024%20april%202013/130424%20R%2011%20convenant%20Q10%20Offshore%20Wind%20en%20gemeenten.pdf