Aanvullende Statenvragen bezoek koningspaar

Geacht college,

De beantwoording van onze Statenvragen over het bezoek van het koningspaar d.d. 2 juli 2013 roept bij onze fractie enkele aanvullende vragen op.

In de beantwoording van vraag 1 geeft u aan dat op 17 mei het Presidium globaal en nog vertrouwelijk is geïnformeerd over het bezoek en de daarmee samenhangende kosten. U stelt dat u toen heeft gemeld dat u rekening hield “met een bedrag van tussen de 350.000 en 400.000 euro”.

1. Deze bewering is feitelijk onjuist: u hebt in het Presidium vertrouwelijk medegedeeld dat er sprake was van “een taakstellend budget van 350.000 euro”. Het mogelijke bedrag van 400.000 euro is in het Presidium niet genoemd. Waarom noemt u nu in uw beantwoording een bedrag dat hoger is dan het in het Presidium genoemde taakstellende budget? Ontkent u daarmee uw uitspraken in het Presidium?

2. De totale door de provincie gedragen kosten blijken nu 390.000 euro te bedragen, dit is 40.000 euro hoger dan het in het Presidium genoemde taakstellende budget van 350.000 euro. Heeft u in uw beantwoording van de Statenvragen bewust het bedrag van 400.000 euro genoemd om deze budgetoverschrijding te verdoezelen?

3. In het Presidium stelde u dat er sprake was van een “taakstellend budget”. Bij de methode van taakstellende budgettering is het toegestane budget (van in dit geval 350.000 euro) leidend, waarbinnen vervolgens de taakafspraken moeten worden gerealiseerd. Graag ontvangen wij de schriftelijke onderbouwing van dit taakstellende budget – zoals het bekend was op 17 mei 2013 en waarop u uw uitspraken baseerde.

4. In de beantwoording van vraag 3 stelt u dat het exacte bedrag nog niet bekend is. Wanneer is dit exacte bedrag wel bekend? Bent u bereid om ons te informeren over dit bedrag en de onderbouwing daarvan zodra dit bekend is?

5. In de aangeleverde begroting is de grootste kostenpost, de bijdrage aan de gemeenten van 250.000 euro, niet nader gespecificeerd. Graag ontvangt de PVV-fractie hiervan een nadere specificatie.

6. In uw beantwoording stelt u dat sponsoring door bedrijven niet mogelijk was door de korte tijdspanne voor de organisatie. De aankondiging van het bezoek van het koningspaar is in de eerste week van april gedaan, ruim twee maanden voor het bezoek. Bent u net als de PVV van mening dat gezien de ruim beschikbare tijd dit argument kant noch wal raakt? Zo nee, waarom niet? Bent u net als de PVV van mening dat een zichzelf professioneel noemende organisatie nog heel wat te leren heeft als deze niet in staat blijkt er meer eruit te halen wat kostenreductie en sponsoring betreft bij een evenement met twee maanden organisatietijd?

7. Uw college benadrukt echter altijd dat het een unieke eigenschap is van Brabant dat we hier zo goed kunnen samenwerken. In dit kader beschikt uw college naar eigen zeggen over uitstekende contacten in het Brabantse bedrijfsleven en organiseert uw college met grote regelmaat netwerkbijeenkomsten om deze contacten warm te houden. Waarom heeft u geen gebruik gemaakt van deze unieke eigenschap tot samenwerken en uw uitstekende netwerk in het Brabantse bedrijfsleven om bijvoorbeeld zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van sponsoring? Is er geen enkele poging ondernomen om de paradepaardjes van het Brabantse bedrijfsleven hierbij te betrekken, bijvoorbeeld door de catering te laten sponsoren door een befaamd levensmiddelenconcern uit Veghel, de videoschermen als ‘showcase’ te laten sponsoren door een bekend elektronicaconcern uit Eindhoven of de zwaaivlaggetjes voor het publiek te laten sponsoren door een verzekeringsmaatschappij uit Tilburg? Zo niet, waarom hebt u deze kansen laten liggen?

8. In het vervolg op vraag 7: bij Eindhoven Culturele Hoofdstad 2018 gaat u er wél vanuit dat het Brabantse bedrijfsleven uw plannen ruimhartig wil sponsoren, ook voor het deel dat de rijksoverheid niet mee wil betalen. Waar baseert u die bewering dan op? En waarom zouden bij een dergelijk evenement de miljoenen wel binnenstromen en zou bij een evenement met directe exposure op de publieke omroep en in het journaal geen sponsoring kunnen worden opgehaald?

9. Deelt u onze mening dat wanneer het Brabantse bedrijfsleven de kans had gehad het bezoek te sponsoren, onze provincie een nóg gastvrijere indruk had gemaakt? Zo nee, waarom is het louter besteden van veel belastinggeld volgens u dan wel “het meest gastvrij”?

10. Zijn er bij de kosten voor de katernen in de regionale dagbladen ook geen afspraken gemaakt over sponsoring of korting? Zo nee, waarom niet?

11. In uw beantwoording stelt u dat de Brabanders van deze dag hebben kunnen genieten. Het bezoek was echter op een gewone doordeweekse woensdag, waarop het merendeel van de Brabanders hard aan het werk was en daardoor niet van het bezoek heeft kunnen genieten. Welke boodschap heeft GS voor deze hardwerkende Brabanders van wiens belastinggeld dit feest betaald is, zónder dat zij er van konden genieten?

Namens de PVV Noord-Brabant,

Alexander van Hattem

Patricia van der Kammen