Nep-inspraak over asielopvang gemeente Uden is een farce

De gemeenteraad van Uden beslist op 26 mei aanstaande over de huisvesting van asielopvang. In plaats van een normaal volwaardig inspraakproces, waarbij iedere burger het recht heeft om in te kunnen spreken, wordt er een schimmig overlegcircuit in de achterkamertjes opgetuigd.

In het gemeentelijke persbericht wordt gemeld: “Op 18 mei aanstaande wordt het raadsbesluit over de opvang van vluchtelingen voorbereid in een extra commissievergadering. Tijdens deze commissievergadering kunnen inwoners niet inspreken; hiervoor is de avond op 12 mei georganiseerd.”[1] De genoemde avond op 12 mei is echter zeer beperkt toegankelijk, zo meldt het persbericht: “In totaal kunnen er 200 mensen deelnemen aan het gesprek. Mochten er meer mensen zich aanmelden, dan wordt door loting bepaald wie op 12 mei aanstaande aanwezig kan zijn.” Deze beperkte toegang en loting is in strijd met artikel 15 van de geldende Verordening op de raadscommissies, waarin duidelijk staat dat álle burgers spreekrecht hebben in een commissievergadering[2]. De gemeente Uden handelt hier willens en wetens in strijd met haar eigen regels en zet zo de burgers buitenspel. De surrogaatoplossing om middels een steekproef burgers uit te nodigen doet daar niets aan af, zoals aangekondigd in het persbericht: “Daarnaast worden er via een willekeurige steekproef 1.500 inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan het gesprek. Deze steekproef zorgt ervoor dat de gemeenteraad in gesprek gaat met een representatieve afvaardiging van de Udense inwoners.”

Dit is nog steeds flagrant in strijd met de verordening, het gaat niet om representativiteit, maar om het beginsel om als burger in te mogen spreken. Ook het voorgestelde stappenplan[3] is niets anders dan een selffulfilling prophecy om aan de eisen van de asielindustrie te kunnen voldoen. Het uitgangspunt is immers al letterlijk: “De gemeente gaat er vanuit dat onze gemeente een geschikte locatie kan bieden voor de opvang van vluchtelingen.” Van een andere uitkomst mag vooraf blijkbaar al geen sprake zijn.

Het is een gotspe dat de gemeente Uden claimt transparant te zijn, maar tegelijkertijd stelt:

“Vanwege de gevoeligheid van de materie vinden de eerste drie fases in beslotenheid plaats. Ook het advies is niet openbaar.” Om de schijn van inspraak op te houden wordt ook nog een werkgroep samengesteld met enkel en alleen gewenste deelnemers. Een aantal inwoners wat letterlijk op de vingers van één hand te tellen is mag loten om deelname hierin, terwijl vertegenwoordigers van de asielindustrie wel alle ruimte krijgen:

“Wij stellen de volgende samenstelling voor: 1. collegelid namens het college van burgemeester en wethouders 2. in totaal vijf vertegenwoordigers van het basis en voortgezet onderwijs, GGD, Ons Welzijn en Vluchtelingenwerk 3. vijf inwoners 4. drie inwoners die actief zijn binnen Uden naar de Toekomst en/ of de werkgroep Burgerparticipatie 5. raadsleden namens de raad in de rol van raadsrapporteur 6. de griffier en gemeentesecretaris (en waar nodig: adviseur communicatie, ruimte en maatschappelijke dienstverlening)”

“De inwoners die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan de werkgroep kunnen zich op 12 mei melden bij een speciaal loket. Als het aanmeldingen zes of hoger is, dan vindt een loting plaats. Inwoners die iets willen doen voor de vluchtelingen, kunnen zich ook bij dit loket melden.”

De gemeente Uden heeft alle informatie nauwelijks en bovendien pas op een zeer laat moment gecommuniceerd. Aan het echt betrekken van de burgers is geen behoefte. Het enige doel wat telt is het aanbieden van een “oplossing” voor de huisvesting van asielzoekers aan de Commissaris van de Koning. Als de Commissaris echt oog heeft voor de belangen van de Udense burgers, dan moet hij deze werkwijze van de gemeenteraad niet accepteren. Het negeren van de eigen verordeningen is slecht openbaar bestuur en ondemocratisch handelen. Daar moet een Commissaris van de Koning nooit aan mee willen werken.

Onze oproep aan de gemeente Uden is dan ook: geef in ieder geval ál uw burgers ruimte voor inspraak en communiceer hier open en tijdig over. Behandel dit ook niet in achterkamertjes, maar wees echt transparant. Maar nog beter zou zijn als uw gemeenteraad niet blindelings naar één gewenste uitkomst – het vinden van een “geschikte” locatie – toewerkt, maar lef toont en laat merken dat het opvangen van asieleisers in Uden geen oplossing is. De énige oplossing is immers opvang in de eigen regio en het sluiten van onze grenzen.

Joyce Kardol
Alexander van Hattem
PVV Noord-Brabant

[1]   https://www.uden.nl/inwoners/opvang-vluchtelingen/persbericht/

[2]   http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Uden/98124.html

[3]   https://www.uden.nl/data/downloadables/3/9/3/7/stappenplan-locatiekeuze-opvang-vluchtelingen.pdf