MOTIE “afblijven van latente ruimte”

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 november 2019, ter bespreking van Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020

Constaterende dat:


• Het kabinet bij extern salderen niet uit wil gaan van de volledige vergunde ruimte maar van de volledige stalcapaciteit;
• Gedeputeerde Grashoff nog verder wil gaan door alleen de feitelijk benutte capaciteit als uitgangspunt te nemen;
• Bij beide scenario’s de latente stikstofruimte van veehouders wordt afgenomen;
• Ondernemers leges hebben betaald en andere kosten hebben gemaakt bij de aanvraag van de vergunning;

Overwegende dat:
• Het onvrijwillig innemen van latente ruimte zonder passende compensatie wordt ervaren als diefstal van eerlijk vergunde rechten;
• Het op deze wijze aantasten van de bestaande vergunningsruimte derhalve volstrekt onacceptabel is;

Dragen GS op:
• Het standpunt uit te dragen dat het onvrijwillig innemen van de latente ruimte bij salderen onacceptabel is en dit standpunt mee te nemen bij verdere gesprekken met de minister en het IPO;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon