Motie "Dierenwelzijn boven ammoniakreductie"

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 november 2019, ter bespreking van Statenvoorstel 54/19 Begroting 2020

Constaterende dat:


• De versnelling transitie veehouderij volledig gericht is op stalsystemen met een verlaagde uitstoot van ammoniak;
• Als de plannen van deze versnelling worden uitgewerkt dit nadelige effecten kan hebben voor dieren en boeren, doordat gesloten stalsystemen in combinatie met luchtwassers zorgen voor een ongezond leefklimaat in de stal;
• De mestkwaliteit door luchtwassers niet verbetert;
• Vuur zich bij een stalbrand via een luchtwasser razendsnel kan verspreiden;
• Het voor boeren door de versnelling moeilijk is om over te stappen naar een diervriendelijkere veehouderij;
• Er een breed (politiek) draagvlak is voor bronmaatregelen, en geen (politiek) draagvlak is voor luchtwassers;

Overwegende dat:
• Er in de versnelling transitie veehouderij meer rekening gehouden moet worden met dierenwelzijn;
• De ontwikkeling van (technische) oplossingen die zowel het dierenwelzijn verbeteren en de volksgezondheid dienen tijd kost.
• Dierenwelzijn belangrijker is dan ammoniakreductie;
• De huidige regels voor extern salderen de omschakeling van lichtwassers naar diervriendelijke, innovatieve stalsystemen belemmert ;

Verzoeken GS:
• Uit te spreken dat dierenwelzijn belangrijker is dan ammoniakreductie en dit door te vertalen naar beleid;
• Bestaande belemmeringen voor de omschakeling van luchtwassers naar diervriendelijke, innovatieve stalsystemen uit de beleidsregels te halen, zodat salderen bij dit soort omschakelingen niet meer noodzakelijk is;

en gaan over tot de orde van de dag.

Maikel Boon

PVV Noord-Brabant