MOTIE Koe in de wei

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 november 2014;

 

Overwegende:

 

dat de rundveesector in de aanloop naar de afschaffing van de melkquota inzet op schaalvergroting;

overwegende dat koeien in de wei horen;

 

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten:

 

regelgeving voor te bereiden of afspraken te maken om te zorgen voor weidegang voor alle Brabantse koeien,

En gaan over tot de orde van de dag.