Amendement schrappen mandaatregeling GS Beleidskader Erfgoed

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2015, ter bespreking van: Statenvoorstel 64/15 Beleidskader erfgoed 2016-2020.
 
Overwegende
 
-       dat het essentieel is dat er een afgewogen besluitvormingsproces plaatsvindt;
-       dat het tevens ook van belang is om het budgetrecht van Provinciale Staten geen geweld aan te doen;
 
Besluiten:
1. Bij Ontwerpbesluit 64/15B de volgende tekst toe te voegen:
“3. De mandaatregeling van GS zoals voorgesteld op pagina 32 van het beleidskader erfgoed 2016-2020, de (verbeeldings)kracht van erfgoed, te schrappen en besluitvorming per project te mandateren aan Provinciale Staten.”
 
En gaan over tot de orde van de dag.
 
PVV Noord-Brabant
Louis Roks