Amendement Nexus uit basisinfrastructuur Erfgoed

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 november 2015, ter bespreking van: Statenvoorstel 64/15 Beleidskader erfgoed 2016-2020.

Overwegende

-       dat de toevoeging van het Nexus Instituut in het Overzicht basisinfrastructuur erfgoed niet goed ingekaderd en beargumenteerd is;

-       dat het Nexus Instituut redelijkerwijs niet onder de gehanteerde definitie van immaterieel erfgoed valt;

Besluiten:

1. Bij Ontwerpbesluit 64/15B de volgende tekst toe te voegen:

“3. In het beleidskader erfgoed 2016-2020, de (verbeeldings)kracht van erfgoed, op pagina 50 het Nexus Instituut te schrappen uit het ‘Overzicht basisinfrastructuur erfgoed’.

En gaan over tot de orde van de dag.

PVV Noord-Brabant

Louis Roks