Motie “Stop klimaatargument”

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 13 mei 2016 ter bespreking van de begrotingswijziging 07/16 gereserveerde middelen Energie voor uitvoering Energietransitie 2016-2019,

Constaterende:

- het tekstfragment uit de Kamerbrief van Staatssecretaris Dijksma op 9 april, BSK-201677286 Hoger Beroep tegen het Urgenda-Vonnis:

Een modelmatige berekening toont aan dat de extra reductie zoals bevolen door de rechtbank 0.000045 °C minder gemiddelde wereldwijde opwarming tot 2100 tot gevolg zou hebben. Dit effect, dat wegvalt tegen alle onzekerheden die met een dergelijke berekening samenhangen, heeft geen meetbaar effect op het gevaar van klimaatverandering”

Overwegende:

- dat het Brabants Energie Akkoord en de “versnelling” in omvang slechts een fractie betreft van de “Urgendamaatregelen”

- op grond van bovengenoemde feiten het “klimaatargument” niet valide is in het kader van (zogenaamd) CO2-beperkend-, energietransitie- of klimaatbeleid

Verzoekt het college:

- het “klimaatargument” (tegengaan van de opwarming van de aarde / klimaatverandering) niet meer te gebruiken in beleid, beleiidsstukken en communicatie omtrent energie(transitie), duurzaamheid en klimaat.

en gaat over tot de orde van de dag

PVV Noord-Brabant

Harry van den Berg