Motie “Toeritdosering”

Provinciale staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 10 juni 2016, ter bespreking governancestructuur en het beschikbaar stellen van financiële middelen uit het Spaar- en Investeringsfonds
Constaterende:
- dat files vaak ontstaan door onregelmatig invoegend verkeer op een zwaar belaste weg
Overwegende:
- dat toeritdosering kan zorgen voor een gelijkmatiger invoegen en daarmee voor een betere doorstroming
Roept het college op:
- de mogelijkheden van toeritdosering actief onder de aandacht te brengen van betrokken partijen
en gaat over tot de orde van de dag
namens de PVV Noord-Brabant
Harry van den Berg