MOTIE: Aansluitmogelijkheid Noord-Oostcorridor op N279

Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2016, ter bespreking van Statenvoorstel 80/16 Begroting 2017,

Constaterende dat:

- de Noord-Oostcorridor mogelijk in de toekomst alsnog aangelegd wordt;

Overwegende dat:

- nu al ruimtelijk rekening houden met de aansluiting van de Noord-Oostcorridor een aanzienlijk voordeel op kan leveren indien de aanleg van dit tracé alsnog start;

Roepen het college op:

- bij de ombouw van de N279 rekening te houden met een mogelijke aansluiting van de Noord-Oostcorridor en dit in het bestek op te nemen, conform de oorspronkelijke plannen voor de Ruit Eindhoven;

en gaan over tot de orde van de dag.

Harry van den Berg

PVV Noord-Brabant